A Xunta recibe 14 ofertas para o mantemento e conservación dos treitos interurbanos dos ríos de Galicia-Costa nos vindeiros 2 anos cun investimento de 5,6 M€, un 70% máis

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade incrementa o orzamento do novo contrato con respecto ao actualmente vixente, incluíndo a posibilidade de prórroga por 3 anos máis, o que eleva o investimento ata os 14 M€
Publicado por o día 27/01/2021 na sección de Medio Ambiente,Xunta de Galicia

A Xunta recibe 14 ofertas para o mantemento e conservación dos treitos interurbanos dos ríos de Galicia-Costa nos vindeiros 2 anos cun investimento de 5,6 M€, un 70% máis

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de recibir 14 ofertas para executar os servizos de conservación, mellora e mantemento dos treitos interurbanos dos ríos da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, para os dous vindeiros anos.

Destas 14 ofertas, 5 delas están conformadas por UTE, o que supón que son un total de 19 empresas as que se presentaron a este contrato.

Este servizo dálle continuidade ao programa que Augas de Galicia vén desenvolvendo neste ámbito. O investimento da Xunta neste servizo, licitado por un importe de máis de 5,6 millóns de euros, increméntase nun 69,4%, con respecto ao contrato vixente.

Ademais recóllese a posibilidade de prórroga por outros 3 anos máis, elevándose neste caso o investimento a máis de 14 millóns de euros.

Mediante este servizo garántese a continuidade das actuacións de conservación da rede fluvial xestionada por Augas de Galicia. A conca Galicia-Costa está composta por 15.000 quilómetros de ríos. Augas de Galicia ocúpase da súa conservación e mantemento en todos os treitos interurbanos, mentres que aproximadamente 270 quilómetros se corresponden con treitos urbanos, de responsabilidade municipal.

Estes traballos comprenden a execución das tarefas periódicas de conservación da rede fluvial das bacías de Galicia Costa, nos ámbitos das tres zonas hidrográficas de competencia autonómica: Galicia-Norte, Galicia-Centro e Galicia-Sur, incluíndo as correspondentes augas costeiras e de transición.

Máis en concreto, a zona hidrográfica de Galicia-Norte abarca as bacías dos ríos intracomunitarios vertentes ao mar Cantábrico, e as das do océano Atlántico ata a bacía do río Grande, esta incluída. A zona Galicia-Centro comprende as bacías dos ríos intracomunitarios vertentes ao océano Atlántico, entre a Zona Hidrográfica de Galicia-Norte e ata a bacía do río Ulla, tamén incluída. E a zona de Galicia-Sur abarca as bacías dos ríos intracomunitarios vertentes ao océano Atlántico, entre a Zona Hidrográfica de Galicia-Centro e ata a desembocadura do río Miño.

Os traballos obxecto de contratación consistirán, principalmente, na execución das intervencións establecidas previamente no programa anual de actuacións de conservación fluvial deseñado desde Augas de Galicia. En dito contrato, tamén se teñen en conta as actuacións non programadas, que de xeito ocasional deberán ser tamén obxecto deste servizo.

Deste xeito, as tarefas incluirán tanto as actuacións de carácter preventivo como correctivo, que teñen como obxecto principal facilitar o libre discorrer das augas, así como a acadar as condicións naturais dos ecosistemas acuáticos que favorezan os aspectos medioambientais no contorno fluvial, sendo respectuoso en todo momento co contorno.

En xeral, estas actuacións recuperarán o funcionamento natural do leito do río, rehabilitando a sección hidráulica en puntos sensibles, recuperando os procesos hidrolóxicos, aumentando a heteroxeneidade e o seu grado de naturalidade.

Traballos a desenvolver

Entre as tarefas obxecto deste contrato inclúense, en primeiro lugar, as intervencións de conservación fluvial, que abarcan os labores de acondicionamento ambiental do tramo do leito do río afectado ou con incidencias. Aquí actúase na retirada de sedimentos, eliminación de obstáculos do leito do río e das zonas de servidume, atrancos de madeira, cortas e podas de árbores e demais actuacións precisas.

Como segundo cometido, o contrato inclúe as intervencións singulares, como son: as actuacións de restauración, nas que se atopan as de recuperación de estrutura e funcionamento natural dos leitos; e as de rehabilitación para a recuperación dun estado similar ao natural. Neste apartado inclúense, ademais, a mellora ambiental no entorno dos ríos, así como a adecuación dos tramos fluviais que puideran resultar necesarios dentro do eido do obxecto do servizo.

O terceiro ámbito de traballo, correspóndese coa recompilación de datos, redacción de informes e comunicacións entre os diferentes actores participantes.

A empresa adxudicataria, de ser preciso, deberá asistir tamén a Augas de Galicia na identificación e análise das posibles incidencias que se poidan dar no Dominio Público Hidráulico, así como na proposta de solucións a adoptar, asistindo tamén na execución destas actuacións ata o seu remate e seguimento posterior.

Con este tipo de actuacións a Xunta actúa na prevención do deterioro e na conservación, mantemento e mellora do estado das masas de auga que configuran a conca de Galicia-Costa.