A Xunta repartirá preto de 2,7 millóns de euros entre unha trintena de áreas de rehabilitación integral en 17 concellos

Estes fondos sumaranse aos 1,73 millóns destinados ás ARI dos Camiños de Santiago, das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, xestionadas polo IGVS
Publicado por o día 04/08/2020 na sección de Galicia,Xunta de Galicia

A Xunta repartirá preto de 2,7 millóns de euros entre unha trintena de áreas de rehabilitación integral en 17 concellos

Un total de 17 concellos presentaron as súas solicitudes para optar ao reparto de fondos destinados ás áreas de rehabilitación integral (ARI) en virtude da resolución publicada no DOG o pasado 30 de xuño. Deste xeito, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destinará 2.665.741,81 euros ás actuacións de rehabilitación de vivendas e edificios de vivendas, urbanización e reurbanización nas 29 ARI para as que pediron financiamento.

A Xunta distribuirá os fondos dispoñibles en función das solicitudes presentadas polos municipios e tendo en conta o cumprimento dos obxectivos de convenios anteriores. Despois do reparto, asinaranse acordos específicos con cada un dos concellos participantes.

Unha vez realizada a distribución de fondos e subscritos os correspondentes convenios, os concellos deberán proceder á convocatoria das axudas, ás que poderán optar os propietarios das vivendas a rehabilitar.

O importe das subvencións estatais non poderán exceder do 40% do custo subvencionable da actuación. Este límite poderá alcanzar ata o 75% cando os ingresos da unidade de convivencia residente sexan inferiores a tres veces o IPREM e tamén cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade ou cando se acredite que na unidade de convivencia promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio, existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos. O importe máximo da axuda por vivenda será de:

-12.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentación en vivendas, con redución da demanda enerxética.

-8.000 euros para actuacións de conservación, da mellora na seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

-30.000 euros por cada vivenda construída en substitución doutra previamente demolida.

-2.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación e/ou por cada vivenda construída para actuacións de mellora da calidade e sostibilidade do medio urbano.

-4.000 euros anuais, por unidade de convivencia a realoxar, durante o tempo que duren as obras e ata un máximo de tres anos para as actuacións de realoxo temporal.

As axudas incrementaranse nun 25%, cando as persoas beneficiarias sexan menores de 35 anos e as actuacións se realicen en concellos de menos de 5.000 habitantes.

O importe das axudas autonómicas terán unha contía máxima de 4.000 euros por cada vivenda obxecto da actuación de rehabilitación ou renovación, sen que a subvención poida exceder de o 10% do orzamento protexido de rehabilitación da vivenda ou do edificio

Os concellos recibirán por cada vivenda rehabilitada ou construída 2.500 euros (1.500€ da Xunta e 1.000€ do Ministerio) para financiar o custo de xestión e dos equipos e oficinas de planeamento, de información, de xestión e de acompañamento social.

No seguinte cadro detállanse as 29 áreas de rehabilitación integral para as que os 17 concellos solicitantes piden financiamento: