AER presentara unha moción sobre a taxa por servizo de extinción de incendios

O grupo municipal da Agrupación de Electores de Redondela, en base ao artigo 19 do Regulamento Orgánico do Concello de Redondela, presenta a seguinte MOCIÓN, para o seu debate, e no seu caso, aprobación no vindeiro Pleno Ordinario
Publicado por o día 27/06/2017 na sección de AER,Galicia,Política,Redondela

AER presentara unha moción sobre a taxa por servizo de extinción de incendios

O grupo municipal da Agrupación de Electores de Redondela, en base ao artigo 19 do Regulamento Orgánico do Concello de Redondela, presenta a seguinte MOCIÓN, para o seu debate, e no seu caso, aprobación no vindeiro Pleno Ordinario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os Servizos de Extinción, Incendios e Salvamento municipais como o que posúe o noso concello teñen varias liñas de financiamento; a principal soe ser financiamento das institucións públicas, o propio Concello, deputacións, etc.

A maiores, existen outras liñas de financiamento como a que vén a colación nesta moción, que son as aportacións provintes dos cobros das taxas pola prestación do servizo. Para poder cobrar dita taxa, necesítase ter unha ordenanza fiscal, da cal o noso Concello carece.

Este feito estanos a provocar un grave prexuízo, xa que ano tras ano o noso Concello perde uns ingresos moi útiles para mellorar o propio Servizo de Extinción, Incendios e Salvamento.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e consonte ao que dispoñen os artigos 15 e 20.4.k) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL); o noso Concello pode elaborar unha ordenanza fiscal para esta fin.

Por todo o anteriormente exposto, a Agrupación de Electores de Redondela propón ao Pleno do Concello de Redondela o seguintes acordo:

1.- O Pleno do Concello de Redondela acorda a creación dunha ordenanza fiscal para o cobro das taxas que procedan polo Servizo de Extinción, Incendios e Salvamento .