As webs poderán ser pechadas sen control xudicial

Dita aprobación foi grazas ao Partido Popular, Partido Socialista Obreiro Español e Cidadáns os cales presentaron unha emenda conxunta para poder pechar webs sen ningún tipo de control xudicial. non se queira o pequeno control que aínda había na Lei Sinde.
Publicado por o día 25/02/2019 na sección de Internet

As webs poderán ser pechadas sen control xudicial

O pasado día 21 foi aprobada a nova Lei de Propiedade intelectual polo congreso dos deputados é “fortalecer a súa transparencia e gobernanza e a xestión dos dereitos de propiedade intelectual, para o que se dota novos instrumentos para mellorar o control e a rendición de contas polos órganos de goberno e representación da devandita entidade”.

Non será necesario que haxa aprobación xudicial para que a Sección Segunda teña o poder de obrigar ao peche dun páxina web.

Bastará con que se consideren infraccións reiteradas para que poida iniciarse o bloqueo desde a Comisión de Propiedade Intelectual do ministerio de Cultura.

A falta de colaboración considerarase como infracción do disposto no artigo 11 da Lei 34/2002, do 11 de xullo. A execución da medida colaboración dirixida ao prestador de servizos, con independencia de cal sexa a súa natureza, non requirirá a autorización xudicial prevista no artigo 112 bis da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.

Tras a aprobación do Congreso dos deputados, a nova lei será de aplicación efectiva tras a súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

Dita aprobación foi grazas ao Partido Popular, Partido Socialista Obreiro Español e Cidadáns os cales presentaron unha emenda conxunta para poder pechar webs sen ningún tipo de control xudicial. non se queira o pequeno control que aínda había na Lei Sinde.

Emendas do Senado

 
En materia de tarifas, e tras a ratificación das emendas do Senado, a nova lei determina que as asociacións de usuarios de menos de mil membros poderán instar o procedemento cando, polo menos, estean ao corrente do pago a conta coa entidade en relación coa que se propoñen instar o procedemento de determinación de tarifas membros que representen, como mínimo, o 85 por 100 dos ingresos do conxunto dos membros da asociación.
 
Entre as emendas introducidas polo Senado, aceptouse tamén incorporar ao texto a modificación no artigo 24, Dereito de participación, co fin de recoñecer “ao autor da obra e ás súas derechohabientes tras a morte ou declaración de falecemento”. Ademais, propúxose a protección do devandito dereito aos autores españois, aos autores nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, así como aos nacionais de terceiros países con residencia habitual en España.
 
Mentres que o Congreso aproba que o dereito de participación dos autores naza cando o prezo da venda sexa igual ou superior a 500 euros, excluídos os impostos, por obra vendida ou conxunto que poida ter carácter unitario; o Senado propón que a cantidade monetaria modifíquese ata os 800 euros, excluídos tamén os impostos.
En canto ás entidades de xestión, a Cámara Alta manifesta que estas “notificarán ao titular do dereito cuxa xestión fose cedida que se fixo efectivo o pago no prazo máximo dun mes desde que este tivese lugar”.
 
Doutra banda, cando o dereito de participación refírase a unha obra creada por dúas ou máis autores, o seu importe repartirase por partes iguais entre os autores da devandita obra, salvo pacto en contrario.
 
Seguindo co apartado relacionado coa accesibilidade para persoas con discapacidade, Artigo 31 ter., o Senado pediu que se inclúa o formato audio e os formatos dixitais para aquelas persoas con discapacidade visual e dificultade para acceder a obras impresas.
 
Outra das emendas incorporadas no Artigo 177 sobre repartición, pago e prescrición de dereitos é a efectuación de forma periódica da repartición e pago de dereitos con dilixencia e exactitude, nun prazo máximo de nove meses desde o 1 de xaneiro do ano seguinte ao da súa recadación.
 
Por último, o Senado incorporou que a imposición das sancións corresponderá ao Ministro de Cultura e Deporte, órgano competente a efectos do disposto nos artigos 35, 36 e concordantes da Lei 34/2002, do 11 de xullo; xa que o Congreso propuxo que esta imposición recaía no Secretario de Estado de Cultura.