Conta Expansión: Sabadell saltouse a lei se non che avisou do fin das bonificacións de recibos ao 3%

Os usuarios que non recibiron unha comunicación “en papel ou outro soporte duradeiro” de que a devolución pasaría a ser do 1% ou desaparecería poden esixir ao banco que lles pague o diñeiro de forma retroactiva.
Publicado por o día 02/04/2019 na sección de FACUA,Social

Conta Expansión: Sabadell saltouse a lei se non che avisou do fin das bonificacións de recibos ao 3%

FACUA-Consumidores en Acción insta os usuarios de Cóntaa Expansión a reclamar ao Sabadell o pago das bonificacións do 3% do importe dos seus recibos domiciliados se non recibiron comunicacións do banco na que lles avisase de que pasarían a ser do 1% e, posteriormente, que se eliminarían.
 
FACUA acaba de resolver a reclamación exposta por unha usuaria de Bilbao, Yolanda M.S., á que o Sabadell deixou de aplicarlle o 3% de bonificación en xaneiro de 2017 sen cumprir a obrigación legal de informar do cambio nas condicións contractuais de forma individualizada e con polo menos dous meses de antelación. O banco abonoulle agora 53,36 euros, a diferenza entre a devolución do 1% do importe dos seus recibos domiciliados que comezou a aplicarlle desde esa data e a que correspondía segundo o contrato ata que a entidade notificoulle as modificacións no mesmo.
 
Ante a negativa do Sabadell a ingresarlle o diñeiro, a usuaria reclamou inicialmente ante o Banco de España. O informe que emitiu o seu Departamento de Conduta de Mercado e Reclamacións conclúe que o banco “podería vulnerar a normativa de transparencia de operacións, así como as boas prácticas bancarias, por non acreditar que informou o seu cliente da modificación das condicións contactuales da súa conta de conformidade cos requirimentos establecidos na Lei 16/2009, do 13 de novembro, de Servizos de Pago e a Orde EHA/1608/2010 de Transparencia das condicións e requisitos de información aplicables aos servizos de pago”.
 
“A entidade reclamada manifesta, e así acredita, que a parte reclamante é titular do Contrato de Banca a Distancia, de forma tal que as modificacións contractuais comunícanse pola devandito canle, como prevé o contrato. Con todo, en opinión deste Departamento, dita argumentación non implica que quede probado o efectivo envío da comunicación da modificación contractual de conformidade cos requirimentos establecidos na Lei e a Orde de Servizos de Pago”, argumentou o organismo no seu informe.
 

O Sabadell fixo caso omiso ao Banco de España

 
A pesar de que o Banco de España deu a razón á usuaria, o Sabadell fixo caso omiso e seguiu sen asumir que debía manterlle a bonificación do 3% no importe dos seus recibos. Ante esta situación, Yolanda M.S. acudiu a FACUA para que emprendese accións en defensa dos seus dereitos.
 
Nun escrito dirixido ao servizo de atención ao cliente do Sabadell, FACUA esixiulle que abonase a Yolanda a diferenza entre o 3% co que debeu bonificar os recibos domiciliados na súa Conta Expansión e o 1% que comezaron a aplicarlle en xaneiro de 2017 ata que puidesen comprobar que a usuaria recibira a comunicación das modificacións contractuais. Así, o equipo xurídico da asociación advertiu de que a Lei de Servizos de Pago establece que se debe informar de calquera modificación das condicións contractuais “de maneira individualizada e en papel ou outro soporte duradeiro […] e cunha antelación non inferior a dous meses respecto da data en que entre en vigor a modificación proposta”.
 
Finalmente, tras a reclamación de FACUA o banco procedeu a abonar a Yolanda a diferenza entre o 1% que lle aplicou e o 3% de todos os recibos domiciliados entre xaneiro de 2017 e decembro do mesmo ano, “data a partir da que podemos acreditar que tivo coñecemento do cambio de tarifa a través da documentación remitida xunto coas nosas alegacións ao seu domicilio”, segundo indica a entidade. O importe total ascende a 53,36 euros.