En Marea prop贸n unha lei para a elecci贸n transparente das xefaturas e coordinaci贸ns dos servizos e 谩reas do SERGAS

Eva Solla defendeu un texto que, entre outras novidades, prop贸n un sistema de elecci贸n que incl煤e un 贸rgano colexiado encargado de desenvolver a escolla deses postos
Publicado por o d铆a 19/12/2018 na sección de En Marea,Pol铆tica

En Marea prop贸n unha lei para a elecci贸n transparente das xefaturas e coordinaci贸ns dos servizos e 谩reas do SERGAS

En Marea propuxo no Parlamento de Galicia unha lei que estableza o criterio e os sistema para escoller as xefaturas e coordinaci贸ns dos distintos servizos do SERGAS. A proposta de lei preteden combater o un sistema de elecci贸n de xefaturas que, segundo explicou Eva Solla, “era o nomeamento a dedo de cargos que logo a Xustiza ti帽a que condenar”. A proposta de lei presentada onte no Parlamento queres ser “unha regulaci贸n transparente en canto ao sistema de provisi贸n de postos” para rematar coa “discrecionalidade da Conseller铆a de Sanidade para tomar decisi贸ns sobre 贸rganos, baremos e sistemas aplicables a elecci贸n de postos de direcci贸n”.

Segundo sinalou Eva Solla na s煤a intervenci贸n parlamentario “na actual situaci贸n as persoas que escollen a quen ocupe as xefaturas de servizo do SERGAS son sempre pr贸ximas ao Partido Popular e o que pretendemos desde En Marea 茅 que as xefaturas de servizos estean cubertas polos mellores profesionais, os m谩is cualificados e non por aqueles m谩is pr贸ximos ao PP”. Tam茅n sinalou a vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea apuntou que os baremos que se aplicaban para a selecci贸n da xefatura de servizo se decid铆an unha vez que xa eran co帽ecidos os candidatos o que “obviamente sirve para igual curriculos sen ter en conta os m茅ritos聽e xustificar decisi贸ns”.

As novidades principais desta proposta 茅 a creaci贸n dun sistema de elecci贸n que incl煤e a creaci贸n e elecci贸n dun 贸rgano colexiado, que ser谩 o responsable de desenvolver os procesos de elecci贸n dos responsables das xefaturas de servizo.

A proposicio虂n de lei ten como obxectivo principal establecer unha regulacio虂n transparente en canto ao sistema de provisio虂n dos postos de xefatura e coordinacio虂n das institucio虂ns sanitarias do Servizo Galego de Sau虂de, resolvendo a situacio虂n previa que deixaba marxe a虂 discrecionalidade da Conselleri虂a de Sanidade na capacidade de decisio虂n respecto dos o虂rganos, baremos e sistemas aplicables a eleccio虂n de postos de direccio虂n. Estes resultan totalmente esenciais para ser garantes para un axeitado funcionamento do noso sistema sanitario e deben estar fundamentados en criterios obxectivos.

Unha das novidades que se inclu虂en, e虂 a regulacio虂n dun sistema de creacio虂n e eleccio虂n dun o虂rgano colexiado, encargado de levar a cabo os procedementos de provisio虂n de ditos postos. Este procedemento, pretende dotarse dun contido normativo concreto, que vele polo cumprimento dos principios de transparencia, eficacia, seguridade e defensa do cara虂cter pu虂blico do Sistema Galego de Sau虂de na procura da ma虂xima calidade do mesmo.

Para levar a cabo este obxectivo, pretendese atopar un equilibrio na eleccio虂n da comisio虂n encargada da avaliacio虂n para os postos de xefatura e coordinacio虂n, establecendo un mecanismo garante do mandato normativo, na necesidade de que sexa persoal estatutario fixo e especialista na materia obxecto de avaliacio虂n. Dentro do cumprimento destes requisitos, as persoas que formen parte da mesma, elixiranse por criterios te虂cnicos e profesionais e sera虂n escollidas por sorteo, evitando influencias non desexadas que vari虂en en funcio虂n de posibles criterios de orientacio虂n poli虂tica, ou calquera outro de i虂ndole persoal ou subxectiva.

Ademais, en relacio虂n a este procedemento, estable虂cense novos requisitos adaptados a demandas sociais, como a obrigatoriedade de garantir paridade de xe虂nero nas persoas designadas ou evitar que poidan concorrer, tanto para formar

parte da comisio虂n como para os postos que se regulan, persoas con conflitos de interese no sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que se opta, persoas con sentencias condenatorias por delitos contra a Administracio虂n Pu虂blica ou de corrupcio虂n nos negocios, delitos contra a sau虂de pu虂blica, asi虂 como aqueles que atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.

A incompatibilidade por conflito de interese, ven dada debido a especial responsabilidade dos postos de xefaturas e coordinacio虂ns no Sistema Sanitario Pu虂blico, a xestio虂n dos datos sanitarios das e dos doentes das A虂reas e a su虂a necesaria implicacio虂n na xestio虂n das listas de agarda, a dedicacio虂n exclusiva ao Sistema Sanitario Pu虂blico e虂 unha condicio虂n ineludible para acceder a ditos postos, coa fin de evitar conflitos de interese na xestio虂n.

A necesidade de mellorar a calidade e a eficiencia no Servizo Galego de Sau虂de fica ineludiblemente ligada a虂 promocio虂n das e dos mellores profesionais capaces de organizar e dirixir o traballo nos distintos servizos. A aplicacio虂n de criterios obxectivos favorece este principio, fomenta o desenvolvemento profesional, favorece a transparencia e a democracia e mellora polo tanto a equidade dentro do sistema sanitario pu虂blico.

O procedemento para a provisio虂n dos postos sera虂 mediante convocatoria de concurso de me虂ritos, baseada na avaliacio虂n do curri虂culo profesional e dun proxecto te虂cnico relacionado coa xestio虂n da unidade, que debera虂 ser defendido publicamente, ante o o虂rgano encargado de levar a cabo o procedemento de provisio虂n dos postos.

O 贸rgano colexiado que rexer谩 a elecci贸n das xefaturas de servizo estar谩 composto por cinco persoas, con paridade entre mulleres e homes, debendo ter a condici贸n de persoal empregado p煤blico fixo do SERGAS, e deber谩n ter un grupo de titulaci贸n e nivel acad茅mico igual ou superior ao requerido para as prazas ofertadas. Entre outras circunstancias, os cargos de libre designaci贸n non poder谩n formar parte destes 贸rganos.Tampouco聽podera虂n formar parte destes o虂rganos, persoas con conflitos de interese no sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que opta, persoas con sentencias condenatorias por delitos contra a Administracio虂n Pu虂blica ou de corrupcio虂n nos negocios, delitos contra a sau虂de pu虂blica, asi虂 como aqueles que atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.