En Marea propón unha lei para a elección transparente das xefaturas e coordinacións dos servizos e áreas do SERGAS

Eva Solla defendeu un texto que, entre outras novidades, propón un sistema de elección que inclúe un órgano colexiado encargado de desenvolver a escolla deses postos
Publicado por o día 19/12/2018 na sección de En Marea,Política

En Marea propón unha lei para a elección transparente das xefaturas e coordinacións dos servizos e áreas do SERGAS

En Marea propuxo no Parlamento de Galicia unha lei que estableza o criterio e os sistema para escoller as xefaturas e coordinacións dos distintos servizos do SERGAS. A proposta de lei preteden combater o un sistema de elección de xefaturas que, segundo explicou Eva Solla, “era o nomeamento a dedo de cargos que logo a Xustiza tiña que condenar”. A proposta de lei presentada onte no Parlamento queres ser “unha regulación transparente en canto ao sistema de provisión de postos” para rematar coa “discrecionalidade da Consellería de Sanidade para tomar decisións sobre órganos, baremos e sistemas aplicables a elección de postos de dirección”.

Segundo sinalou Eva Solla na súa intervención parlamentario “na actual situación as persoas que escollen a quen ocupe as xefaturas de servizo do SERGAS son sempre próximas ao Partido Popular e o que pretendemos desde En Marea é que as xefaturas de servizos estean cubertas polos mellores profesionais, os máis cualificados e non por aqueles máis próximos ao PP”. Tamén sinalou a vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea apuntou que os baremos que se aplicaban para a selección da xefatura de servizo se decidían unha vez que xa eran coñecidos os candidatos o que “obviamente sirve para igual curriculos sen ter en conta os méritos e xustificar decisións”.

As novidades principais desta proposta é a creación dun sistema de elección que inclúe a creación e elección dun órgano colexiado, que será o responsable de desenvolver os procesos de elección dos responsables das xefaturas de servizo.

A proposición de lei ten como obxectivo principal establecer unha regulación transparente en canto ao sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, resolvendo a situación previa que deixaba marxe á discrecionalidade da Consellería de Sanidade na capacidade de decisión respecto dos órganos, baremos e sistemas aplicables a elección de postos de dirección. Estes resultan totalmente esenciais para ser garantes para un axeitado funcionamento do noso sistema sanitario e deben estar fundamentados en criterios obxectivos.

Unha das novidades que se inclúen, é a regulación dun sistema de creación e elección dun órgano colexiado, encargado de levar a cabo os procedementos de provisión de ditos postos. Este procedemento, pretende dotarse dun contido normativo concreto, que vele polo cumprimento dos principios de transparencia, eficacia, seguridade e defensa do carácter público do Sistema Galego de Saúde na procura da máxima calidade do mesmo.

Para levar a cabo este obxectivo, pretendese atopar un equilibrio na elección da comisión encargada da avaliación para os postos de xefatura e coordinación, establecendo un mecanismo garante do mandato normativo, na necesidade de que sexa persoal estatutario fixo e especialista na materia obxecto de avaliación. Dentro do cumprimento destes requisitos, as persoas que formen parte da mesma, elixiranse por criterios técnicos e profesionais e serán escollidas por sorteo, evitando influencias non desexadas que varíen en función de posibles criterios de orientación política, ou calquera outro de índole persoal ou subxectiva.

Ademais, en relación a este procedemento, establécense novos requisitos adaptados a demandas sociais, como a obrigatoriedade de garantir paridade de xénero nas persoas designadas ou evitar que poidan concorrer, tanto para formar

parte da comisión como para os postos que se regulan, persoas con conflitos de interese no sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que se opta, persoas con sentencias condenatorias por delitos contra a Administración Pública ou de corrupción nos negocios, delitos contra a saúde pública, así como aqueles que atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.

A incompatibilidade por conflito de interese, ven dada debido a especial responsabilidade dos postos de xefaturas e coordinacións no Sistema Sanitario Público, a xestión dos datos sanitarios das e dos doentes das Áreas e a súa necesaria implicación na xestión das listas de agarda, a dedicación exclusiva ao Sistema Sanitario Público é unha condición ineludible para acceder a ditos postos, coa fin de evitar conflitos de interese na xestión.

A necesidade de mellorar a calidade e a eficiencia no Servizo Galego de Saúde fica ineludiblemente ligada á promoción das e dos mellores profesionais capaces de organizar e dirixir o traballo nos distintos servizos. A aplicación de criterios obxectivos favorece este principio, fomenta o desenvolvemento profesional, favorece a transparencia e a democracia e mellora polo tanto a equidade dentro do sistema sanitario público.

O procedemento para a provisión dos postos será mediante convocatoria de concurso de méritos, baseada na avaliación do currículo profesional e dun proxecto técnico relacionado coa xestión da unidade, que deberá ser defendido publicamente, ante o órgano encargado de levar a cabo o procedemento de provisión dos postos.

O órgano colexiado que rexerá a elección das xefaturas de servizo estará composto por cinco persoas, con paridade entre mulleres e homes, debendo ter a condición de persoal empregado público fixo do SERGAS, e deberán ter un grupo de titulación e nivel académico igual ou superior ao requerido para as prazas ofertadas. Entre outras circunstancias, os cargos de libre designación non poderán formar parte destes órganos.Tampouco poderán formar parte destes órganos, persoas con conflitos de interese no sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que opta, persoas con sentencias condenatorias por delitos contra a Administración Pública ou de corrupción nos negocios, delitos contra a saúde pública, así como aqueles que atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.