Facenda devolve a un home 721 euros dunha multa que lle esixiu pagar sen aclararlle o motivo

Só soubo da súa existencia cando recibiu no seu domicilio unha providencia de présa por cumprirse o prazo establecido para pagala de forma voluntaria.
Publicado por o día 14/04/2019 na sección de FACUA,Social

Facenda devolve a un home 721 euros dunha multa que lle esixiu pagar sen aclararlle o motivo
A Axencia Tributaria ha devolto 721 euros a un socio de FACUA Sevilla dunha multa que lle esixiu pagar sen aclararlle o motivo da mesma. O afectado só tivo coñecemento da sanción tras recibir unha providencia de présa na que lle instaban a abonala unha vez cumprido o prazo establecido para abonala de forma voluntaria.
 
E. N. B. recibiu en agosto de 2017 unha providencia de présa no seu domicilio pola falta de pagamento dunha sanción de 721,20 euros. Era a primeira notificación que recibía de ser multado e descoñecía mesmo o motivo polo que lla puxeron. Nunca recibira ningunha denuncia que derivase na imposición da devandita sanción.
 
Ademais, na providencia de présa notificábaselle que, de non pagar a multa no prazo previsto, procederían a embargarlle bens suficientes para facer fronte á sanción.
 
Así, E. N. B. tivo que abonar a multa, o que fixo en tres pagos fraccionados, e púxose en contacto con FACUA Sevilla para que lle axudase na tramitación dun recurso de reposición. O equipo xurídico da asociación constatou que se trataba dun procedemento ” viciado desde o principio”, xa que se prescindiu do “procedemento legalmente establecido” e o usuario non tivera “a posibilidade de alegar nin de optar polo abono da sanción coa redución correspondente”.
 
No escrito que o equipo xurídico de FACUA Sevilla preparou a E. N. B., solicitábase á Axencia Tributaria que anulase a sanción debido a que “as irregularidades nas notificacións supoñen unha clara vulneración das regras que rexen a obrigatoriedade dos actos administrativos”. Neste sentido, o artigo 40 da Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece que “toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de dez días a partir da data en que o acto fose ditado, e deberá conter o texto íntegro da resolución, con indicación de se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión dos recursos que procedan, no seu caso, en vía administrativa e xudicial, o órgano ante o que houbesen de presentarse e o prazo para interpoñelos”.
 
Ademais, a Lei Xeral Tributaria, no seu artigo 167, considera como motivo suficiente para opoñerse a unha providencia de présa que existise “falta de notificación da liquidación” e recolle no artigo 165 que debe suspenderse de forma automática “cando o interesado demostre que se produciu no seu prexuízo un erro material, aritmético ou de feito na determinación da débeda”.
 
Finalmente, a Axencia Tributaria acordou “estimar totalmente o presente recurso” debido a que “a notificación en voluntaria do expediente sancionador non se efectuou correctamente, polo cal procede á anulación da providencia de présa”. Facenda devolveu a E. N. B. os 721,20 euros abonados da multa máis os intereses que lle cobraba ao fraccionar o pago, establecidos en 9,74 euros.