Gondomar acaba o mandato cun remanente de tesourería de 2.507,352,83€ e o 2018 cun superávit de 433.346,13€

O Concello de Gondomar aproba a Liquidación do Orzamento Xeral de 2018cun superávit de 433.346,13 euros, alcanzado no ano 2019 a débeda financeira cero.
Publicado por o día 23/03/2019 na sección de Galicia,Gondomar

Gondomar acaba o mandato cun remanente de tesourería de 2.507,352,83€ e o 2018 cun superávit de 433.346,13€

O Concello de Gondomar aprobou con data 14 de febreiro de 2019 a liquidación do Orzamento Xeral de 2018 do Concello, que cumpre a regra de gasto, o equilibrio orzamentario e o endebedamento, as regras fiscais que garanten a estabilidade financeira do Concello. Un peche de exercicio que se salda cun superávit (capacidade de financiamento) de 433.346,13 de euros.

Ademais da diferenza positiva entre os ingresos e os gastos, o remanente de tesourería ascende a 2.507.352,83 euros, mentres que a cociente de débeda viva reduciuse en 81.581,18 euros con respecto ao ano 2017, polo que queda no 0,50 %. Trátase dunha porcentaxe moi por baixo do 75 % contemplado pola lexislación estatal como o límite para aplicar ao réxime de endebedamento nas entidades locais. En 2014 a cociente chegaba ao 7,53 %.

A Liquidación das contas de 2018 en cifras

Os números da liquidación orzamentaria correspondente a 2018 son os seguintes:
• Superávit (capacidade de financiamento) de 433.346,13 euros.
• Remanente de tesourería de 2.507.352,83 euros.
• Redución da débeda en 81.581,18 euros.
• O investimento por habitante foi de 33 euros.
• A execución do gasto social alcanzou os 723.924,90 euros, un 35,13% máis que en 2014 (535.722,53 euros).
• O gasto en educación ascendeu a 346.017,95 euros.
• O gasto social en persoas mayoresalcanzó os 243.501,40 euros, o que supuxo un incremento do 10,83 % respecto a 2017 (219.714,43 euros) e unha alza do 93,60 % respecto a 2014(118.092,59 euros).

Tesourería Municipal

O Remanente de Tesourería para Gastos Xerais alcanzou a cifra de 2.507.352,83euros durante o ano 2019, mellorando considerablemente os datos existentes no ano 2014 que sumaba a cantidade de 1.686.886,87 euros, o que supón un incremento do 48% e substancialmente os datos do 2017 que supoñía 2.293.114,09 euros.

Os fondos líquidos en Tesourería ao 31 de decembro de 2018 ascenden a 2.263.243,59 euros, representando un incremento de 12,28% con respecto ao ano 2017 que sumaba a cantidade de 2.015.654,86 euros e un incremento do 17% con respecto ao ano 2014que sumaba a cantidade de 1.931.281,67euros.

Unhas contas que disparan o gasto social

O gasto social foi de 723.924,90 euros en 2018, un 35,13% máis que en 2014 (535.722,53 euros), e moi superior ao rexistrado polos demais Concellos da Comarca do Val Miñor que roldan no 2017 os 416.000,00 euros e 560.000,00 euros.

O gasto social en persoas maiores alcanzou os 243.501,40 euros, o que supuxo un incremento do 10,83 % respecto a 2017 (219.714,43 euros) e unha alza do 93,60 % respecto a 2014 (118.092,59 euros), estando estas cifras por encima das aprobadas para o ano 2017 polos demais concellos da Comarca que non superaban os 200.000,00 euros.

Durante o ano 2019 procedeuse a autorizar o incremento do número de horas de dependencia en 134 horas máis ao mes para cubrir as necesidades máis urxentes.

O gasto en atención e inclusión social(emerxencia social) superou os 42.000,00 euros, fronte aos case 18.000,00 euros e 26.000,00 euros recoñecidos na o ano 2017 polos concellos do Val Miñor.

Ademais, o Concello de Gondomar xestiona a prestación do servizo de comedor escolar, establecendo bolsas de 1 euro/menú a cada usuario e alcanzando mesmo bolsas do custo total do menú.

Investimentos executados

A execución de investimentos durante o pasado ano alcanzou os 478.000,00 euros. A suma dos investimentos dos capítulos 6 do Orzamento Xeral do Concello dá como resultado unaejecución de investimentos do últimos catro exercicios orzamentarios de 2.925.361,11 euros, o que supón un investimento por habitante de 205,49 euros.

Dentro dos últimos exercicios, tal e como se desprenden das últimas Liquidacións orzamentarias, xestionáronse por parte do Concello investimentos tan importantes para o termo municipal como a remodelación da praza da Paradela, mellora de parques infantís, mellora de cairos e estradas municipais, reforma de todas as instalacións deportivas, colexios CRA, etc; así como puxemos en marcha e demos solución a servizos municipais como a recollida de lixo, limpeza viaria e xestión do punto limpo, comedores escolares, ou o proxecto de reparcelamento e urbanización do polígono industrial da Pasaxe.

Cumprimento da estabilidade orzamentaria

Segundo os datos de liquidación do exercicio, o Concello de Gondomar cumpriu co obxectivo de Estabilidade Orzamentaria entendido como a situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no SEC 2010. É dicir, os ingresos dos capítulos I a VII do Orzamento son suficientes para financiar os gastos dos mesmos capítulos do Orzamento de Ingresos, o que representa unha situación de superávit orzamentario.

O cumprimento desta obrigación, así como do resto de regras fiscais (equilibrio orzamentario e endebedamento), exime ao Concello das limitacións xurídicas e orzamentarias que supón a existencia dun PEF.

A capacidade de financiamento ascendeu no ano 2018 a 433.346,13 euros.

Cumprimento de regra de gasto

Segundo os datos de liquidación do exercicio, o Concello de Gondomar cumpriu coa regra de gasto, entendido como a situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de referencia de crecemento do PIB correspondente a este exercicio. O cumprimento desta obrigación, así como do resto de regras fiscais (equilibrio orzamentario e endebedamento), exime ao Concello das limitacións xurídicas e orzamentarias que supón a existencia dun PEF.

Cúmprese o obxectivo da regra de gasto, ascendendo o importe a 91.338,22 euros.

Plan de redución de Débeda: obxectivo débeda financeira cero.

A cociente de débeda viva reduciuse en 81.581,18 euros, polo que queda no 0,50 %. Trátase dunha porcentaxe moi por baixo do 75 % contemplado pola lexislación estatal como o límite para aplicar ao réxime de endebedamento nas entidades locais. En 2014 a cociente chegaba ao 7,53 %.

No ano 2014 a débeda financeira ascendía a 564.580,98 euros, situándose no ano 2015 en 370.180,07 euros.

Durante o ano 2016 o Concello continuou coa redución desta cociente alcanzando o 2,97% e a débeda viva os 209.977,33 euros.

En termos de débeda o exercicio 2017 pechouse cunha débeda total de 119.208,99 euros e unaratio de 1,59%, mentres que o 2018 finalizou cun pasivo de 37.627,81 euros e unha cociente de 0,50%, o que supón unha redución de 81.581,18 euros.

Con respecto ao exercicio 2014 a redución foi de 526.953,17 euros ( un 93% menos).

E esta política de redución de débeda financeira alcanzou a súa plena aplicación no exercicio 2019, onde se alcanzou o obxectivo de débeda financeira cero, polo que actualmente o Concello de Gondomar non dispón de ningún préstamo, liña de crédito, anticipo ou calquera outro tipo de produto comercializado en vigor con entidades financeiras ou outras Administracións Públicas.

En canto á débeda comercial durante o ano 2018 procedeuse a pagar á Xunta de Galicia a débeda de 500.000,00 euros derivada da obra “Colectores non Concello de Gondomar”, débeda contraída durante os anos 2005 e 2006. Esta débeda, previo acordo coa Xunta de Galicia, terminouse de devolver en febreiro de 2019 a través da retención na participación nos tributos da CCAA, o que provocou unha redución no capítulo 4 de ingresos da Liquidación do exercicio 2018.

E en canto ao período medio de pago, segundo maniféstase nos indicadores financeiros e patrimoniais do exercicio 2018, este sitúase en 4 días.

Saúde financeira

O Concello de Gondomar é unha administración pública con cumprimento de estabilidade orzamentaria (superávit), cumprimento de regra de gasto, débeda financeira cero e cun período medio de pago de catro días.