Mos aproba en Xunta de Goberno os pregos para a nova contratación do Servizo de Punto Limpo

O contrato da empresa adxudicataria terá unha duración de dous anos
Publicado por o día 17/01/2018 na sección de Galicia,Mos

Mos aproba en Xunta de Goberno os pregos para a nova contratación do Servizo de Punto Limpo

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, informou hoxe de que mañá levaranse a aprobación a Xunta de Goberno Local os pregos para a contratación do Servizo de Punto Limpo do Concello de Mos.

O contrato adxudicarase polo procedemento negociado. O prazo inicial de duración do contrato é de dous anos, a contar dende o día seguinte á formalización do mesmo.

O servizo financiarase con cargo ao orzamento municipal. O prezo total ascende a 62.000 euros máis IVE, ou sexa 31.000 euros máis IVE anuais.

As empresas convidadas a participar no procedemento para a concesión deste servizo poderán presentar as súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina de luns a venres durante os 15 días naturais seguintes ao da recepción da invitación, que a tal efecto remitirá o Concello, ou 15 días naturais a partir do día seguinte ao da aprobación pola Xunta de Goberno Local do expediente de contratación e que será publicado no perfil do contratante do Concello.

As instalacións do Servizo de Punto Limpo do Concello de Mos atópanse emprazadas no Polígono Empresarial de Veigadaña.

O obxecto do contrato do servizo inclúe a recepción, clasificación, recollida, transporte e asesoramento ao usuario, xestión administrativa, selección, clasificación e tratamento de residuos fraccionados segundo normativa vixente en cada momento. As operacións de xestión de residuos levaranse a cabo sen por en perigo a saúde humana e sen utilizar procedementos nin métodos que poidan danar ao medio ambiente e, en particular, sen crear riscos para a auga, o solo nin para a fauna e a flora. Neste senso deberán axustarse ás prescricións e normativa vixente en materia de Seguridade e Saúde Laboral. Os usuarios do Punto Limpo serán a poboación do Concello de Mos, en ningún caso empresas.

O Punto Limpo deberá permanecer aberto segundo a seguinte distribución semanal durante todo o ano no mesmo horario que o ven facendo ata o de agora e que é o seguinte: martes e xoves de 10:00 a 14:00 horas e de 16:30 a 20:30 horas e sábados de 10:00 a 14:00 horas (luns, mércores, venres, domingos e festivos permanecerá pechado). Estes horarios deberán atoparse expostos, de forma clara, á entrada do mesmo, e poderán ser modificados en función da experiencia que se vaia obtendo durante a explotación, previa autorización do Concello.

Como mínimo, cando o Punto Limpo estea aberto ao público, existirá unha persoa da empresa, debendo por tanto a mesma dispor de medios suficientes para que o persoal habitual que, por enfermidade, vacacións, etc, cause baixa, sexa substituído por outro debidamente capacitado.

Non obstante, por razóns de servizo ou afeccións que poidan motivar ao entorno, o Concello poderá modificar estes horarios e a distribución semanal, axustándose neste suposto os presupostos económicos aos traballos realmente efectuados.

Educación ambiental

A empresa que resulte adxudicataria deberá presentar no prazo de 20 días a contar dende a data da formalización do contrato unha estratexia de educación ambiental relativa ao uso do Punto Limpo, detallando acción concretas a realizar anualmente, que deberá ser validada polo Concello de Mos.

Ademais levarase a cabo pola empresa adxudicataria un control estatístico das diferentes actividades que se efectúen na instalación, rexistrando todos os datos de maior interese, que como mínimo serán: visitas diarias, residuos achegados por visita coa cantidade estimada, vehículo utilizado polas visitas, opinión dos usuarios e incidencias destacables e outros datos que se estimen procedentes polo Concello ou a empresa. Baseado nestes datos estatísticos, ao rematar cada ano da concesión, a empresa adxudicataria facilitará un informe anual completo da xestión do Punto Limpo, achegando as propostas de actuación que poderían mellorar o funcionamento do Punto Limpo e facendo as observacións que se estimen oportunas.