Notable mellora no tráfico total no porto de Vigo cun incremento do 4,82%

Enrique López Veiga presidiu esta mañá o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo
Publicado por o día 01/04/2019 na sección de Galicia,Vigo

Notable mellora no tráfico total no porto de Vigo cun incremento do 4,82%

Tras a celebración do Consello de Administración, o presidente compareceu ante os medios para informar dos acordos adoptados no mesmo.
 
En primeiro lugar, fixo referencia á aprobación do Informe de Xestión correspondente ao mes de febreiro que contempla tanto os datos económicos como os datos estatísticos.
 
En canto a estes últimos, obsérvase que o tráfico total do mes de febreiro ascendeu a 393.380 toneladas, o que representa un incremento do 4,82% sobre o mesmo mes do ano anterior. O presidente sinalou que este crecemento débese principalmente ao crecemento do 5,15% no movemento de mercadorías, alcanzando a cifra mensual de 326.977 toneladas, o que significa o mellor mes de febreiro do último decenio.
 
Segundo asegurou, as mercadorías mais destacables que pecharon o mes en positivo son os automóbiles cun 11,66%, o granito en bruto cun 23,21%, as madeiras cun 17,69% e os metais cun 6,32%, por diferenza en toneladas, en relación co mesmo mes do ano anterior.
 
En canto ás mercadorías que pechan este mes en negativo destacan o gasóleo cun -100%, os produtos químicos cun -42,12% e o granito elaborado cun -13,58%, por diferenza en toneladas.
 
De igual modo, o tráfico de vehículos ro- ro tivo un comportamento moi positivo no que levamos de exercicio. As cargas supoñen o 85% das operacións. Tamén debemos reflectir que case o 10% dos vehículos móvense en tránsito, sendo Sudáfrica e Marrocos os principais países de orixe e cuxo destino (ademais dos reenvíos a outros portos nacionais) son Francia, Grecia e Italia.
 
Por outra banda, Bélxica, Francia e Reino Unido (cun notable incremento nestes dous meses, previsiblemente consecuencia da incerteza sobre o Brexit) son os principais países comerciais. Estes tres países acumulan o 62% do total do tráfico de automóbiles.
 
A pesca conxelada, indicou López Veiga, inicia o ano cunha caída acumulada do -12,91%, aínda que con distinto comportamento segundo trátese de embarques (3,29%) ou desembarques (-17,25%). Contribuíron de forma notable á caída de tráfico os intercambios con Portugal, Seychelles, Uruguai, Corea do Sur e Perú; pola contra os tráficos con China, México e Sudáfrica comportáronse de forma moi positiva.
 
En cambio, a pesca fresca incrementouse nun 1,15% no seu peso e descendeu nun -1,12% no valor de venda.
 
En relación co tráfico contenerizado, medido en TEU’s, durante o acumulado de 2019, o tráfico #crecer– nun 2,53%, grazas ao comportamento dos contedores cheos cun notable incremento do 11,16%; pola contra, o tráfico ro- ro descendeu nun -10,98%, deixando o global do volume de TEU` s movidos no porto cun descenso do -0,10%. O dato en xeral pode considerarse positivo xa que, a pesar da caída ro- ro, o tráfico de contedores cheos incrementouse nun 5,82%
 
Neste mes de febreiro só fixo escala o cruceiro SAGA SAPPHIRE con 591 pasaxeiros. En canto ao tráfico de pasaxeiros de ría, o crecemento foi do 18,95% respecto do mesmo mes do ano interior, incluíndo as viaxes a Cíes que se programaron en febreiro.
 
Por último, en canto aos datos económicos, o presidente resaltou o incremento do 1,7% na Cifra de Negocio con respecto ao mesmo período do exercicio anterior.
 
O Resultado de explotación obtido en febreiro deste exercicio sitúase nun resultado positivo de 89.700 euros, inferior ao obtido en febreiro do pasado exercicio cifrado en 163.000 euros.
 
Do Resultado do Exercicio cifrado en 10,4 millóns de euros temos que matizar que 4,7 millóns de euros son taxa de actividade relacionada coa renuncia do Consorcio Zona Franca de Vigo á parcela na chaira da T. T. de Bouzas, e 2,1 millóns de euros son
 
periodificaciones relacionadas coa subvención de Fondos de Cohesión recibida no exercicio.
 
Por tanto, 3,6 millóns de euros correspóndense co beneficio que poderiamos considerar como ordinario e 6,8 millóns de euros correspóndense cos axustes contables mencionados.
 
No que respecta a outros asuntos da Orde do día, o presidente portuario informou o Consello de Administración sobre a legalidade do consumo por parte de grupos de persoas de bebidas alcohólicas en zonas de uso público do Porto de Vigo, segundo informe da Avogacía do Estado, destacando que, en todo caso, a represión da devandita conduta non é competencia da Autoridade Portuaria.
 
De igual modo, púxose de manifesto a Instrución relativa á zona de fondeo no Porto e engade que as operacións de fondeo xeran un custo e constitúen a prestación dun servizo xeral, polo que a Autoridade Portuaria ten que repercutilo lexitimamente aos seus usuarios.
 
Tamén se puxo en coñecemento dos conselleiros que a evolución dos resultados da Contabilidade Analítica anual xera perdas nas contas da actividade portuaria e, por iso, decidiuse poñer en marcha unha nova Instrución de Ordenación dos Usos e Actividades desenvoltos nas Instalacións Pesqueiras, ao obxecto de mellorar os resultados económicos.
 
Infórmase igualmente, sobre a subida de taxas portuarias de ocupación nos almacéns e oficinas de comercializadores e exportadores do porto pesqueiro, imposta polas recomendacións da Intervención Xeral do Estado.
 
Por outra banda, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo aprobou a solicitude da Asociación Provincial de Armadores de Cerco de concesión administrativa sobre unha superficie de 450 m2 para o depósito de redes no martelo/ mareógrafo existente entre as dársenas 1 e 2 do Berbés.
 
Igualmente, apróbase a extinción, por renuncia do titular “ Lidl Supermercados S.A.O”, da concesión administrativa outorgada por resolución do Consello de Administración de data 25/11/2016 para ocupar unha nave na Av.Beiramar con destino a Supermercado e outros usos, e establécense as bases para un novo concurso.
 
Noutra orde de cousas, o Consello de Administración aprobou a taxación dos terreos e as condicións para a oferta pública de comercialización dos terreos da Plataforma Loxística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN) e autorización ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).