O emprego cultural dá traballo a 710.200 persoas en España

O Ministerio de Cultura e Deporte publicou os datos do emprego cultural de 2019, obtidos da explotación da Enquisa de Poboación Activa, estatística oficial pertencente ao Plan Estatístico Nacional elaborada polo Instituto Nacional de Estatística. Estes datos reflicten que 710.200 persoas traballaron na industria cultural en 2019, o que representa un 3,6 % do emprego total en España.
Publicado por o día 13/02/2020 na sección de España

O emprego cultural dá traballo a 710.200 persoas en España

Este dato que supón un incremento do 2,9%, e confirma a tendencia crecente dos últimos períodos.

Mozo, con educación superior: o perfil do traballador cultural

A proporción de mozas observada en emprego cultural sitúase por encima do observado no conxunto do emprego. Así, a porcentaxe de emprego cultural no grupo de 16 a 34 anos é do 27,7%, fronte ao 24,6% observado no total. Estas cifras achéganse no grupo de 35 a 44 anos, cun 30,6 % no emprego cultural fronte a 29,6% no total e son inferiores no grupo de 45 anos en diante, 41,7% ás observadas no conxunto do emprego, 46,1%.

Anótanse tamén diferenzas significativas por sexo entre o emprego vinculado ao ámbito cultural e o emprego total, cunha maior proporción de homes, 60% (fronte ao 54,3% do conxunto do emprego). A porcentaxe de mulleres con emprego cultural situouse no 40%.

O emprego cultural caracterízase á súa vez por unha formación académica superior á media, presentando taxas máis elevadas de educación superior ás observadas no conxunto nacional, 69,1% fronte a 43,8%.

As Comunidades Autónomas cunha maior poboación dedicada a actividades culturais son Madrid, cun 5,3% e Cataluña, cun 4,5%.

O detalle metodolóxico desta explotación, elaborada pola División de Estatística e Estudos do Ministerio de Cultura e Deporte, xunto aos seus resultados correspondentes a 2018, pode consultarse no apartado dedicado a emprego cultural dispoñible en CULTURA base.

Medíronse os datos das empresas dedicadas a actividades culturais, tales como actividades de edición, de bibliotecas, arquivos, museos, cinematográficas, de vídeo, de radio e televisión, ou as artísticas e de espectáculos entre outras. Xunto a iso, contemplouse o emprego que corresponde a ocupacións cunha dimensión cultural, escritores, artistas, archivistas, bibliotecarios, etc.