O incremento salarial do 2% para o 2020 na Concertada é claramente insuficiente

A prioridade: reducir a carga lectiva ao profesorado do Ensino Concertado.
Publicado por o día 13/02/2020 na sección de Educación,Sindicatos

O incremento salarial do 2% para o 2020 na Concertada é claramente insuficiente

Aínda que os asinantes do acordo salarial exclusivo dos empregados públicos lanzaron cámpaas- nas ao voo polos incrementos salariais pactados para o ano 2020 e os dous anos anteriores, é evidente que nunca pensaron nos traballadores do Ensino Concertado.

O módulo A de o concerto educativo non recolle unicamente o salario do profesorado; inclúe tamén a cociente profesor-aula que determina a xornada lectiva do profesorado e, por conseguinte, os niveis de docencia que a Administración financia por cada unidade concertada. Estas cocientes recollidas nos módulos estatais son logo superiores en todas as Comunidades Autónomas, pois implementan un financiamento adicional para facer fronte, por exemplo, aos complementos retributivos.

Os recortes educativos efectuados en anos anteriores foron moi duros e afectaron a todo o profesorado, tamén ao da Concertada, que viron como todas as Administracións axustaron os seus salarios á baixa ao mesmo tempo que o facían na escola pública. Outra cousa ben distinta está a ser a recuperación deses recortes. A Lei 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria, foi unha medida estrela do Ministerio de Celaá que, unha vez máis, aplicouse soamente na escola pública, marxinan- do aos traballadores dos centros concertados.

Unha das medidas centrais desta Lei era “recomendar” ás Administracións un máximo de vinte e tres horas lectivas nos centros de Educación Infantil, Primaria e Especial e un máximo de dezaoito horas lectivas nos centros que impartan o resto dos ensinos de réxime xeral, como ESO e Bacharelato. Esta recomendación persegue a mellora da calidade da docencia, pero desgraciadamente de maneira exclusiva nos centros públicos. O alumnado escolarizado nos centros con- certados non debe merecer gozar desa mesma calidade, pois o seu profesorado soporta inxustamente en todas as etapas unha carga lectiva notablemente superior.

Sen un incremento dos módulos de concerto superior ao actual, o 2%, que afecta só á masa salarial dos docentes, o obxectivo de redución da carga lectiva é imposible no ámbito da Concertada. Isto sen contar outros complementos salariais da escola pública, como os sexenios, que alargan aínda máis a brecha salarial e laboral entre o profesorado da pública e a concertada.

Para FEUSO, está situación é claramente inaceptable. Xunto á equiparación salarial plena que éstablece o artigo 117 de LOE, esixiremos na próxima LOMLOE a inclusión da redución da carga lectiva como factor de calidade esencial en toda a rede de centros sostidos con fondos públicos. Ao mesmo tempo, FEUSO solicitará medidas urxentes en todas as mesas de negociación coas Admi- nistraciones que fagan posible unha xornada lectiva equivalente para o profesorado que presta servizo en toda a rede de centros sostidos con fondos públicos.

FEUSO considera igualmente prioritario o acceso do profesorado do ensino concertado á xubilación parcial anticipada sen perda de retribucións como outro factor esencial de mellora da cali-dade docente. Para iso, impulsará todas as actuacións que poidan conducir á negociación destes acordos autonómicos e xeneralizar en todas as Comunidades Autónomas esta medida que asegura unha importante e necesaria renovación dos actuais persoais.

Declaración del 28º Comité Federal de FEUSO