O informe económico de Zona Franca ARDÁN 2019 destaca que a facturación media das empresas galegas crece a un 4%

Publicado por o día 02/08/2019 na sección de Galicia,Vigo

O informe económico de Zona Franca ARDÁN 2019 destaca que a facturación media das empresas galegas crece a un 4%
Como datos significativos extraídos do Informe económico e da competitividade ARDÁN Galicia 2019, David Regades expuxo que o conxunto de empresas galegas facturou, durante o exercicio estudado, unha cifra que ascende a 89.500 millóns de euros achegando ao PIB, a través do valor engadido bruto, 21.000 millóns de euros o que comparado co exercicio anterior significa un incremento de valor económico creado polas empresas do 6%. O delegado do Estado tamén puxo de relevo que os ingresos de explotación creceron a un ritmo do 4,2%, o beneficio neto ao 8,3% e o cash- flow ao 5,6%.
 
Á presentación deste xa clásico informe da economía galega, ademais do delegado do Estado en Zona Franca tamén asistiron o Reitor da UVigo, os profesores Albino Prada e Santiago Lago e o xerente de Aclunaga, Óscar Gómez, xa que este ano o informe incorpora un monográfico sobre o sector naval galego.
 
Segundo explicou o delegado de Zona Franca, o informe ARDÁN Galicia 19 que se presentou hoxe ofrece unha visión completa da economía de Galicia desde múltiples dimensións: análise de competitividade rexional, conxuntura económica, análise do tecido empresarial e diagnósticos sobre o desempeño das empresas galegas en aspectos como a internacionalización, a igualdade, a innovación ou a economía circular.
 
Como destacou o Reitor, este informe é froito da colaboración de moitas persoas integradas en distintos equipos de traballo como a Universidade de Vigo que colabora a través dos grupos de investigación ECOBAS, REDE e XENE, baixo o marco de desenvolvemento da Cátedra ARDÁN.
 
Na súa intervención, Albino Prada subliñou que “resulta crucial manter -e se é posible ampliar- o impulso exportador que activa un motor básico do noso crecemento económico actual, incorporar tres mil empresas exportadoras máis ás máis de sete mil que xa o fan e así consolidar un trienio 2016-2018 de crecemento e convertelo nun quinquenio 2015-2020 que nos permita recuperar o nivel de PIB real previo á crise e mellores niveis de emprego e de distribución da renda”.
 
Pola súa banda, Santiago Lago afirmou que “o PIB galego creceu de novo por encima da media española, como ocorreu en 2017 e por primeira vez na historia superamos o 90% do PIB per cápita de España. Continuamos coa lenta e tímida recuperación no investimento en I+D desde o mínimo rexistrado en 2013 (de 0,86% a 0,94% do PIB), pero por baixo do máximo de 2007 (1,03%). Mantense o maior investimento en infraestruturas en Galicia en termos comparados”
 
Na presente edición ARDÁN dedica o capítulo monográfico ao Sector Naval galego, cun diagnóstico sobre a situación actual do sector e as súas perspectivas de futuro e foi realizado polo Clúster do Naval ( ACLUNAGA). Para pulsar a opinión do sector, O monográfico incorpora unha serie de entrevistas a persoas de relevancia. Óscar González, xerente de Aclunaga, dixo que “nos anos sobre os que se fixo este estudo (2016, 2017 e 2018) o 39% da construción naval española foi galega e o 50% da carta de pedidos realizouse aquí”
 
Na publicación inclúense tamén reportaxes sobre os programas de Zona Franca de apoio ao emprendemento como son a BFA e ViaExterior.
 
O informe completo está dispoñible en consulta libre a través da páxina web ardan.es
 

DATOS MÁIS RELEVANTES:

 

Valores Agregados:

 
A mostra analizada no informe de 2019 é de 35.522 empresas, que depositaron as súas contas anuais do exercicio 2017 nos Rexistros Mercantís das provincias galegas sen erros nin defectos de forma.
 
O conxunto de empresas facturou 89.500 millóns de euros e achegaron ao PIB, a través do valor engadido bruto, 21.000 millóns de euros.
 
Se comparamos estes datos cos do exercicio anterior prodúcese un incremento de valor económico creado polas empresas do 6%.
 
O número de postos de traballo directos asignados a estas empresas é de 386.280. Respecto ao período anterior rexístrase un incremento do 4,8%.
 
Valores medios das empresas galegas:
 
Se analizamos os valores medios obtidos polas empresas tomando como valor de referencia a mediana ou valor central constátanse melloras nos parámetros económicos.
 
Os ingresos de explotación creceron a un ritmo do 4,2%, o beneficio neto ao 8,3% e o cash- flow ao 5,6%.
 
A capacidade de creación de valor económico das compañías galegas, medida a través do valor engadido bruto, rexistrou unha taxa de incremento do 4,9% respecto ao exercicio anterior.
 
A rendibilidade económica rexistrada polas empresas analizadas chegou a un 3% de media. O incremento da rendibilidade débese á mellora das marxes de explotación.
 
A rendibilidade financeira alcanzou no ano analizado o 5,9%. As empresas rexistran, máis ou menos, descensos tanto no coeficiente de endebedamento como no custo neto da débeda.
 

Sistemas produtivos sectoriais:

 
Se analizamos o tecido empresarial de Galicia por sistemas produtivos sectoriais podemos comprobar que o Téxtil, confección e moda representa o 25,55% do Valor engadido bruto xerado na nosa comunidade autónoma.
 
Séguenlle Construción cun 10,78%, Servizos profesionais cun 9,36%, Loxística e transporte cun 7,83% e Automoción e equipo cun 6,94%.
 
Estes 5 sistemas produtivos son responsables do 60,5% de todo o valor económico creado polo tecido empresarial galego no exercicio 2017.
 
Evolución do emprego nas empresas de Galicia:
 
O 79% das empresas teñen de 1 a 10 empregados. O 17% sitúase nun rango de 10 a 50 empregados.
 
As empresas con menos de 50 empregados aglutinan o 47% do emprego total do tecido empresarial galego.
 
O 46,8% do incremento do emprego rexistrado nos tres últimos exercicios corresponde a empresas con menos de 250 empregados.
 
A produtividade do traballo situouse no último exercicio en 27.725 euros de valor engadido bruto por empregado. Prodúcese un incremento do 2,32% respecto ao exercicio anterior.
 

Emprego feminino:

 
Como novidade nesta edición incorpórase un estudo específico de emprego feminino nas empresas galegas.
 
Do emprego total en Galicia a porcentaxe de mulleres é do 42,19%.
 
Se analizamos por tamaño de empresa prodúcense diferenzas significativas:
 
– Nas empresas de máis de 250 empregados a ocupación de postos de traballo de mulleres é do 59%.
 
– En empresas de 50 a 250 empregados é do 36%.
 
– Nas empresas de 10 a 50 empregados traballan unhas 30,63% mulleres.
 
E nas de menos de 10 empregados o 35,56% son mulleres.
 
– Se analizamos como se distribúe o emprego feminino en Galicia, o 46% traballa en empresas de máis de 250 empregados.
 
Os sistemas produtivos sectoriais que teñen unha presenza de mulleres maior son:
 
– Saúde e asistencia social, onde a porcentaxe de mulleres alcanza o 80,9%.
 
– E Téxtil, confección e moda co 80,2% de mulleres. Ademais, neste sistema produtivo traballa 1 de cada 4 mulleres empregadas en empresas con forma societaria.
 
Indicadores ARDÁN:
 
Unha vez máis se identifican ás compañías galegas que obteñen mellores resultados en distintos factores relacionados co desempeño competitivo.
 
Este ano detéctanse 1.862 empresas con algún dos 9 indicadores ARDÁN: Alto rendemento, Alta produtividade, Gacela, Ben Xestionada, Xeradora de Riqueza, Empresa Global, Empresa Circular, Empresa Igual en Xénero e Empresa Innovadora.
 
Das 35.000 empresas analizadas só un 5% alcanza os criterios para obtén algún INDICADOR ARDÁN.
 
Son empresas de todos os tamaños, actvididades e repartidas por todo o territorio galego.
 
Estas empresas son extraordinariamente dinámicas e teñen unha importancia vital para a competitividade da nosa rexión. Son as responsables do 40% da riqueza creada.
 
Teñen ademais unha alta incidencia na creación de postos de traballo. Son as responsables do 42% dos novos postos de traballo creados en período analizado e a taxa de creación de emprego que rexistran no último exercicio é do 8% (o dobre que a media galega).