OCU denuncia o cobro abusivo de rexistradores e notarios en escrituras de cancelación de hipotecas

Os Rexistradores e Notarios triplicaron de forma abusiva o cobro das escrituras de cancelación, novación e subrogación de moitas hipotecas
Publicado por o día 12/02/2019 na sección de Hogar,OCU,Social

OCU denuncia o cobro abusivo de rexistradores e notarios en escrituras de cancelación de hipotecas
A Organización de Consumidores e Usuarios denuncia que rexistradores e notarios están a cobrar de máis nalgunhas escrituras de hipotecas. En concreto nas escrituras de cancelación, novación e subrogación daquelas entidades financeiras realizadas por consumidores.
 
OCU sinala que os Rexistradores, e tamén os notarios, aproveitaron unha modificación dos aranceis para as operacións de cancelación, novación e subrogación de hipotecas inmersas en operacións de saneamento e reestruturación de entidades financeiras introducida polo Goberno de Mariano Rajoy no Real Decreto-lei 18/2012, sobre saneamento e venda dos activos inmobiliarios do sector financeiro, para interpretala ao seu favor, o que supuxo unha importante subida dos aranceis que afectaba a todos os consumidores.
 
OCU denuncia que desta maneira desde o día 12 de maio de 2012, o custo das cancelacións de hipotecas como das novaciones e subrogacións hipotecarias pasou a custar máis do triplo do que custaba ata ese momento. Aplicando o arancel correctamente unha escritura de cancelación de hipoteca debería custar ao redor de 70 euros de gastos de notario e 24 euros de rexistrador, fronte aos máis de 200 euros que cobran o notarios e os máis de 100 euros que cobran os rexistradores.
 
De forma reiterada O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid ditou varias sentenzas declarando que os rexistradores estaban a aplicar incorrectamente o arancel nas operacións de novación, subrogación ou cancelación de hipotecas cando estas operacións realízanse por solicitude os consumidores. Aínda así, os Rexistradores recorreron todas as resolucións na súa contra ata que finalmente o Tribunal Supremo na súa sentenza de 4 xuño de 2018 confirmou a aplicación incorrecta do arancel por parte dos rexistradores, cuxos argumentos son perfectamente aplicables aos notarios.
 
OCU denuncia que, Rexistradores e Notarios, ignorando ao Tribunal Supremo seguen aplicando de forma incorrecta o arancel e cobrando de máis aos consumidores. Esta practica está amparada pola desidia da Administración, pois a data de hoxe non nos consta que a Dirección Xeral dos Rexistros e o Notariado ( DGRN) publicase ningunha instrución respecto diso nin tomase medida algunha para garantir que se está aplicando o arancel correctamente en liña coa sentenza do Tribunal Supremo.
 
Esta situación causa un claro prexuízo aos consumidores que ven obrigados a pagar un prezo superior nas súas escrituras de cancelación, subrogación ou novación de hipotecas. Para OCU os Rexistradores e Notarios deberían devolver as cantidades cobradas de máis. Con todo, isto non é posible na maioría dos casos, posto que ambos os colectivos gozan dun sistema privilexiado de reclamacións que na práctica só concede 15 días hábiles aos consumidores para impugnar as minutas.
 
OCU pediu ao Ministerio de Xustiza que de forma inmediata obrigue a Notarios e Rexistradores a cobrar de forma adecuada as súas minutas aos consumidores. Ademais, OCU solicitou á Fiscalía Xeral do Estado a súa intervención xa que entende que non aplicar xa o criterio establecido polo Tribunal Supremo pode ser constitutivo do delito tipificado no artigo 437 do Código penal, por esixir “directa ou indirectamente, dereitos, tarifas por aranceis ou minutas que non sexan debidos ou en contía maior á legalmente sinalada”.
 
OCU advirte que esta situación non é nova, xa no pasado os notarios e rexistradores aplicaron de forma irregular os aranceis, causando un grave prexuízo aos consumidores, e que grazas ás modificacións legais a medida do Goberno non tivo compensación.
 
Ante esta situación OCU vai dirixir aos grupos parlamentarios para solicitar unha profunda reforma do sistema notarial e rexistral para acabar dunha vez por todas cos privilexios dun colectivo que de forma reiterada actúa impunemente en contra dos consumidores, incumprindo de forma reiterada a Lei. Por todo iso OCU pide que:
 
• Tanto notarios como rexistradores deberían ser funcionarios do Estado no mesmo réxime que o resto dos funcionarios, cobrando un soldo público e non facturando directamente aos consumidores a través dun arancel que interpretan no seu propio beneficio e que encarece de forma inxusta e inxustificada o acceso á vivenda dos consumidores.
 
• A integración do catastro e do rexistro da propiedade nunha soa institución, en liña co que ocorre noutros países da Unión Europea, de forma que supriman de intermediación innecesarios.
 
• Por ultimo e ata que leve a cabo a reforma de sistema que expomos, OCU pide a inmediata adopción de medidas lexislativas necesarias para modificar os procedementos para reclamar as minutas de notarios e rexistradores, co fin de que sexan verdadeiramente efectivos para os consumidores e eliminar desta forma os privilexios que a Lei outorga a notarios e rexistradores en contra dos consumidores.
 
Así mesmo, no caso concreto de cancelación de hipotecas, pedimos que a cancelación sexa automática e obrigatoria para a entidade financeira e transitoriamente no caso de hipotecas sobre préstamos xa pagos, que se inscriba a cancelación de maneira automática e de oficio por parte do Rexistrador.