Profesionais do Complexo Hospitalario Universitario do Ferrol avogan pola resposabilidade conxunta na atención ó paciente crónico

Publicado por o día 13/12/2018 na sección de Ferrol,Galicia,Sanidad

Profesionais do Complexo Hospitalario Universitario do Ferrol avogan pola resposabilidade conxunta na atención ó paciente crónico

Profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol avogaban esta mañá pola responsabilidade conxunta na atención ó paciente crónico. Tódolos meses hai unha sesión clínica xeral, no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide, aberta a tódolos profesionais con temas de interese para diversos colectivos. Nesta ocasión, unha enfermeira de consultas externas, Gloria Bouzas Cernada; un facultativo de Medicina Interna, Ramón Jorge Sánchez, e unha especialista e unha residente de Farmacia Hospitalaria, Iria Rodríguez Legazpi e Beatriz Piñeiro Filgueira, falaron sobre a súa experiencia multidisciplinar e o Coidado do Paciente Crónico. Unha responsabilidade de todos.

Deron contan de como se está a ofrecer a atención a crónicos na área sanitaria, e incidiron na importancia de instaurar unha cultura de conciliación da medicación, que é diminuír os posibles erros de medicación asociados ó paso do paciente polas distintas transicións asistenciais (que poden ser de Urxencias á ingreso, ou de ingreso ó domicilio, por exemplo). As profesionais de Farmacia partían esta mañá dos datos de estudos nacionais que indican que o 37,4% dos eventos adversos hospitalarios están relacionados coa medicación; e, nos centros de saúde, esta porcentaxe elévase ó 47,8%. Con esta cifra como referencia, mencionan a estratexia de crónicos do Sergas, que xa recolle aspectos relacionados coa conciliación, que é “un proceso formal e estandarizado polo que se obtén unha lista completa da medicación previa do paciente, e se compara coa que se ten prescrito, para analizar e resolver as posibles discrepancias“. Definen as discrepancias como “calquera diferencia entre a medicación que o paciente tomaba e a prescrita” trala mencionada transición asistencial,

O obxectivo de aplicar a conciliación da medicación, explicaban esta mañá, é “garantir que o paciente recibe tódolos medicamentos necesarios que estaba a tomar previamente (dose, vía e frecuencia correctas), que se adecúan á súa nova situación e/ou á nova prescrición realizada nesas mencionadas transicións asistenciais”. Neste senso, aclararon que non tódalas discrepancias son erros, xa que pode ser unha adaptación da medicación ou a incorporación dunha nova medicación ou un cambio de prescrición. As especialistas en Farmacia expuxeron que se concilian tódolos medicamentos e que se revisan, entre outras, cuestións tales como a omisión dalgún medicamento, a diferencia de dose, vías ou frecuentación, ou medicamentos equívocos. Os máis habituais soen ser o de omisión de medicamentos ou prescrición incompleta. A selección dos pacientes neste tipo de programas pódese realizar en función da idade, o número de medicamentos, ou a unidade de hospitalización.

O traballo conxunto na sección de crónicos
Neste senso, exemplificaron este traballo de conciliación na consulta de crónicos; e a enfermeira e o facultativo responsable da mesma describiron estas consultas e como se realiza a interacción co Servizo de Farmacia, para o beneficio último dun paciente crónico máis controlado e asesorado. Puxeron o exemplo do seguimento de pacientes maiores de 65 anos e que toman máis de 5 medicamentos, que no caso da consulta de crónicos son case o 100%. Nesta sesión, o especialista en Medicina Interna, Ramón Jorge, aproveitou para recordarlle ós compañeiros profesionais asistentes as características e trámites de derivación dos pacientes a esta Sección de Crónicos, na que se coordina a consulta propia de crónicos, o Hospital de Día Médico e a Hospitalización a Domicilio.

Na consulta de Crónicos, emprazada no Hospital Naval do Complexo, inxírense pacientes que presentan descompensacións frecuentes, que precisan tratamentos intravenosos ou técnicas invasivas habitualmente, polimedicados con posibles interaccións entre os distintos grupos farmacolóxicos empregados, ou aqueles que necesitan seguimento periódico de diferentes especialistas médicos. Neste ámbito, simplifícase a asistencia para ese paciente. Inxírense tamén nesta consulta pacientes complexos susceptibles de seguimento en Hospitalización a Domicilio ou o paciente crónico avanzado, paliativo non oncolóxico. O paciente pode chegar a esta consulta procedente do centro de saúde, doutras consultas hospitalarias, da hospitalización ou da urxencia. O paciente crónico ten os seus principais referentes sanitarios no ámbito da atención primaria onde se lle aplican os coidados e os programas encamiñados ó seu mellor control; nos casos nos que as descompensacións poidan ser de gravidade, son atendidos no ámbito hospitalario.

Nesta consulta interactúan os profesionais implicados, explicaron. A enfermeira valora o caso, a farmacéutica realiza a conciliación de medicación e o facultativa establece a asistencia con todos estes factores, o que implica unha atención final  máis completa para o paciente. “Trátase de facilitarlle a vida ó paciente, evitar duplicidade de probas e simplificar trámites administrativos”  Neste punto, realizou a súa intervención a profesional de Enfermaría, Gloria Bouzas, que expuxo as distintas cuestións valoradas na súa consulta, datos xerais do paciente, coñecemento de discapacidades e de nutrición, de calidade de vida, valoración da dor ou coñecementos básicos sobre o paciente e a súa familia. Durante esta charla, tamén destacaron o papel dos traballadores sociais, psicólogos ou coidadores como elemento clave de interacción neste círculo de responsabilidade.

Posteriormente, explicaron que, entre esta primeira valoración enfermeira e a facultativa, a farmacéutica realiza a entrevista de conciliación mencionada e establece un listado provisional de medicación tralo estudo exhaustivo da historia clínica. A farmacéutica Iria Rodríguez puxo como exemplo un ano deste traballo conxunto no paciente ingresado no andar de hospitalización do Crónicos no Hospital Naval. Nese ano, realizouse a conciliación en 303 pacientes, cunha media de 85 anos e 9 medicamentos, e só 9 destes pacientes non tiñan ningunha discrepancia (erro ou non) no momento inicial. Tralo proceso, mellórase a información farmacoterapéutica, alcanzando ata nun 40% o máximo nivel de actualización dos informes clínicos de xeito global. Resumen que, con este xeito de atención, tanto en paciente hospitalizado como nas consultas externas, valórase a indicación dos medicamentos, se son os máis axeitados, as doses pautas e duracións correctas, se está a ser ou non efectivo ou se existe unha alternativa máis eficiente. Valórase igualmente a seguridade e adherencia ó tratamento do paciente (se o cumpre ou non ou se lle resulta complexo facelo). Subliñaban con estes exemplos que a atención a un paciente crónico na área sanitaria é unha responsabilidade de todos. E que actuar así reflíctese nos datos.

Modelo de atención destacado a nivel nacional
Lembrar que este modelo de asistencia ó paciente crónico na área sanitaria ferrolá era finalista este ano a nivel nacional, na XIII edición dos premios Best in Class (BIC) 2018. Estes premios recoñecen publicamente o mellor centro de saúde, centro hospitalario, Servizo ou Unidade dentro do territorio nacional, tanto públicos como privados; que procuran a excelencia na atención que prestan ós seus pacientes. Baséase na valoración de proxecto ou na puntuación obtida polos candidatos a través do Índice de Calidade Asistencial ó Paciente (ICAP), que se establece a través dunha análise multivariable dos resultados obtidos nestes cuestionarios.

Nestes premios nacionais era finalista, na categoría de coordinación asistencial, o novo modelo asistencial para o paciente crónico perfilado hai cinco anos na Xerencia Integrada de Ferrol, que ten como obxectivo dar mellor resposta a este paciente en tempo e forma, evitándolles duplicidades de probas e visitas. Adaptouse o modelo de asistencia ás necesidades reais deses pacientes e familiares. Premiouse un modelo asistencial, multidisciplinar, que aforra visitas ós pacientes, xa que aglutina as atencións nun mesmo ámbito, e no que está implicada a atención primaria, a sección de crónicos (pertencente ó Servizo de Medicina Interna), coa consulta externa doutras especialidades, a hospitalización convencional, a hospitalización a domicilio (HADO), o Hospital de Día Médico (implementado no Hospital Naval hai tres) anos, os coidados paliativos e o Servizo de Farmacia. Na sesión clínica de hoxe, expúxose un aspecto máis deste modo de traballo.