Protectoras, santuarios e grupos na defensa e protección animal de diferentes provincias da Galiza rexeitan de novo o proxecto de lei do PP de protección e benestar animal

Comunicado integro e apoios

O actual goberno do PP da Comunidade Autónoma de Galiza pretende aprobar de forma inminente o Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Este proxecto de lei non só contravén e empeora a anterior lei 1/1993 na maior parte do seu articulado, senón que pretende facer NEGOCIO co ABANDONO dos animais (non acabar con el), promovendo a creación de centros “autorizados”, coma xa vimos co da CAAN da Deputación da Provincia de Pontevedra; entregando estes servizos nas mans de empresas privadas, e poñendo paus nas rodas ás asociacións de protección e defensa animal e persoas individuais animalistas que levan anos deixándose a pel asumindo e facendo de forma altruísta e desinteresada o traballo que lles correspondía atender ás administracións e gobernos de turno.

Ante tal despropósito que ademais nos venden como a “mellor lei do estado”, queremos MANIFESTAR o noso total e radical REXEITAMENTO a este proxecto, e pasamos a destacar algúns dos artigos pola especial gravidade e retroceso que supoñen.

Por último, pedimos que a súa exposición pública e o coñecemento dos devanditos artigos pola cidadanía, poñan de manifesto o seu rexeitamento social, obrigando á reconsideración e cambio do actual proxecto.

1. Recuperación do anterior nome da lei 1/1993: Lei de Protección e benestar dos animais domésticos e salvaxes en catividade, de ámbito máis amplo, para non reducir a protección só aos de compañía, descoidando aqueloutros que se atopan no ámbito doméstico.

2. Rexeitamos a exclusión dos animais de autoconsumo, équidos, festexos taurinos e animais de experimentación do seu ámbito de regulación.

3. Rexeitamos atribuírlle aos alcaldes/as dos concellos de Galicia a responsabilidade superior na defensa e protección dos animais. Consideramos que a Xunta, como ente administrativo máximo, ten que ser o que a represente, dotando aos concellos das partidas orzamentarias necesarias para a súa correcta aplicación.

4. Rexeitamos a prohibición de alimentar aos animais nos espazos públicos. Esta medida condenaría a morrer de inanición a miles de animais en toda Galicia, constituíndo un feito de tal gravidade que deslexitima a propia lei. O que si consideramos é que esta alimentación deberá ser escrupulosa e hixiénica.

5-Rexeitamos a obrigatoriedade de comunicar á Concellería competente a tenencia ou posesión de máis de cinco animais pertencentes á especie canina e felina ou aqueloutras que regulamentariamente se determinen. A tenencia de animais na contorna familiar ten que estar determinada polas condicións de benestar animal e salubridade.

6- Desexamos a identificación de todos os animais de compañía e non só a dos cánidos, xa que o extravío e abandono de animais é unha realidade noutras especies o que facilitaría a súa recuperación e sanción en caso de abandono.

7- Consideramos imprescindible o manter ou mesmo aumentar os tempos para recollida de animais abandonados xa que reducir os mesmos podería dificultar aínda máis a súa recuperación.

9- Rexeitamos o uso e utilización de animais en espectáculos públicos e para traballos, sen matices nin autorizacións pertinentes. Esixindo o aumento da súa vixilancia, evitando a súa venda a terceiros países e facilitando a creación de santuarios ou centros dirixidos por persoal cualificado co fin de que poidan ser recuperados e vivir en liberdade.

10. Rexeitamos a catalogación como infracción moi grave a recollida de animais extraviados ou abandonados sen a correspondente autorización ou a súa cesión en adopción. Miles de animais son recolleitos e adoptados por particulares. Castigar este feito, especialmente evidente no caso de cachorros, non faría máis que aumentar a situación de malos tratos e abandono, saturando aínda máis as protectoras e centros de recollida e obrigando ao seu sacrificio.

11. Rexeitamos as prácticas de ter atados aos animais, sobre todo os cánidos, fundamentalmente no ámbito rural e solicitamos a súa prohibición. Podendo establecerse un período de latencia a fin de conseguir a adaptación das vivendas á nova situación de vida libre do animal.

12. Desexamos clarificar a diferenza entre sacrificio e eutanasia. O sacrificio de animais sans, nunca estaría xustificado, camiñando desta maneira facía o obxectivo desexado, sacrificio cero.

13. Dotarase aos concellos , grupos de defensa animal etc , dos fondos necesarios para establecerse campañas de sensibilización e respecto cara aos animais , así como para campañas de adopción.

14. Desexamos a recuperación dos pombais de Galicia e a alimentación ética das pombas con anticonceptivos regrados a fin de controlar as poboacións e obter exemplares fortes e sans , acabado desta maneira cos seus malos tratos e sacrificio periódico polas empresas de control de pragas.

15. Rexeitamos Artigo 10, do Título I, Capítulo I, onde se impide a adopción de animais enfermos, condenándoos á non adopción e reclusión en canceiras e protectoras, ou directamente á súa eutanasia. Consideramos prioritaria a adopción de animais enfermos, cachorros e anciáns, sempre e cando a persoa adoptante estea informada das condicións sanitarias do animal.
16. Rexeitamos que as asociacións de protección e defensa dos animais esteanobrigadas a ser

declaradas de utilidade pública. Tendo en conta que o peso da protección animal en Galiza descansa na súa inmensa maioría nas asociacións de protección de animais, non ten encaixe algún que se pretenda endurecer o seu estatus en lugar de favorecelo.

17. Rexeitamos o aumento de razas e cruces consideradas Ppp sobre a lei nacional50/1999, como o Bull Terrier, por consideralo ineficaz, dándose en Galicia, a Comunidade Autónoma con máis razas catalogadas Ppp, unicamente co fin de discriminatorio e recadatorio.

Asinantes:
● ASOCIACIÓNS PELUDOS INVISIBLES SANXENXO
● ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS OS BIOSBARDOS
● ASOCIACIÓN COLONIAS CANGUESAS
● CALLEJERITOS COLONIAS SEN FOGAR
● ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS ALOIA DE TUI
● ASPAP (ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS PORRIÑO)
● ASOCIACIÓN GATIÑOS DA RÚA
● ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DO MORRAZO
● ASOCIACIÓN HUELLAS FELINAS
● ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS ANIMALES
● PROXECTO AAN
● PLATAFORMA DERECHOS SOCIALES Y RENTA BÁSICA
● ASOCIACIÓN MICOS DO BARRIO
● ASOCIACIÓN PARA PROTECCIÓN ANIMAL ARGO
● PPP EN ADOPCIÓN, 3pa
● VACALOURA SANTUARIO ANIMAL
● ADOCAN, ASOCIACIÓN GALEGA DE AMIGOS DOS CANS
● ASOCIACIÓN ANIMALISTA ANAJATA
● ASOCIACIÓN POLA PROTECCIÓN ANIMAL ABEIRO
● ASOCIACIÓN MIS AMIGAS LAS PALOMAS
● SOS ANIMALIA
● ARCA DE NOIA
● BULL TERRIER ADOPTA ESPAÑA
● ASOCIACIÓN DE ANIMAIS PATRULLA CALLEJERA
● ASOCIACIÓN PROANIMALES CARBALLINO
● ASOCIACIÓN PROANIMALES VERÍN

Nado en Vigo hai 38 anos. Fotógrafo, activista defensor dos dereitos humanos e ambientais. Buscando que se recoñeza e respecte os patrimonios da cidade de Vigo.

Animais de compañíaProtección e benestar animal

SIGUENOS EN TELEGRAM