Presentan quince medidas para previr un novo caso Magrudis

Implican a modificación da normativa estatal, autonómica e municipal e a dotación de máis recursos humanos para os corpos de inspección das administracións.
Publicado por o día 16/09/2019 na sección de FACUA,Social

Presentan quince medidas para previr un novo caso Magrudis

FACUA-Consumidores en Acción presentou este luns quince medidas para tentar previr un novo caso Magrudis mediante a modificación da normativa estatal, autonómica e municipal e a dotación de máis recursos humanos para os corpos de inspección das administracións.
 
Trátase de reivindicacións que a asociación considera que deben acometerse de maneira urxente dadas as importantes carencias que ten a lexislación a nivel estatal, autonómico e municipal. Carencias que poden desembocar en crises de tanta gravidade como a dos produtos contaminados con Listeria da empresa sevillana Magrudis (A Mechá), a cal podería evitarse se a normativa e os protocolos de control non tivesen tantos buracos como os que FACUA identificou.
 
FACUA reclama consenso ás distintas forzas políticas para emprender as reformas legais que reclama. Neste sentido, a asociación lamenta que a pesar das dimensións do caso Magrudis, tanto o presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, como o presidente da Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, non aceptasen as súas peticións de reunión para analizar os erros que se cometeron ao redor desta alerta alimentaria e as reivindicacións de FACUA para previr casos similares no futuro.
 
Estas son as demandas de FACUA:
 
1. As empresas alimentarias contarán cun seguro de responsabilidade civil de contía proporcional ao seu volume de negocio, cuxa existencia e renovación anual será supervisada polas autoridade sanitaria da comunidade autónoma onde teñan a súa sede social.
 
2. Crearase un fondo de garantía mediante o que as empresas alimentarias terán que achegar ao Ministerio de Sanidade unha cantidade dimensionada sobre a base do seu volume de vendas para cubrir indemnizacións nos casos en que se excedan as contías establecidas nos seguros de responsabilidade civil.
 
3. As asociacións de consumidores representativas e os concellos serán incorporados á rede de alerta alimentaria para garantir que reciban a información ao mesmo tempo que as comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade, de maneira que poidan contribuír a dar a coñecer os casos.
 
4. Todas as empresas dedicadas á fabricación ou importación de alimentos informarán a través das súas páxinas web das alertas alimentarias que sexan decretadas sobre os seus produtos.
 
5. Os establecementos comerciantes polo miúdo e hostaleiros terán que informar mediante cartelería das alertas alimentarias decretadas sobre alimentos que servisen ao público desde o momento en que teñan coñecemento das mesmas.
 
6. As administracións competentes en materia sanitaria e de protección ao consumidor dimensionarán os seus corpos de inspectores sobre a base do número de empresas existentes nos seus territorios para garantir a suficiente capacidade de control.
 
7. Os organismos competentes dos concellos informarán con carácter inmediato ás autoridades sanitarias das solicitudes de licenzas de actividade ou a presentación de declaracións responsables por parte de empresas alimentarias para que verifiquen se contan cos debidos rexistros sanitarios e incorpórenas aos seus protocolos de inspección.
 
8. As autoridades sanitarias informarán os organismos competentes dos concellos das solicitudes de rexistros sanitarios que formulen as empresas alimentarias para verificar se contan coas preceptivas licenzas de actividade ou, de non ser estas necesarias polas súas características, presentaron as debidas declaracións responsables.
 
9. As administracións sanitarias e agroalimentarias cruzarán os seus datos con carácter periódico para verificar se as empresas alimentarias das que teñan coñecemento están dadas de alta nos seus respectivos rexistros e comprobar a veracidade dos datos incluídos nos mesmos.
 
10. Regularanse os prazos nos que as autoridades sanitarias deberán inspeccionar ás empresas alimentarias en función dos niveis de risco da súa actividade, os cales serán de obrigado cumprimento. A inobservancia dos devanditos prazos poderá dar lugar a responsabilidade da administración por mal funcionamento dos servizos de control oficial.
 
11. Os laboratorios aos que as empresas alimentarias encarguen analíticas terán a obrigación legal de comunicar con carácter inmediato á autoridade sanitaria competente os resultados positivos en calquera risco biolóxico (virus, bacterias…).
 
12. O número de tomas de mostras de alimentos que terán que efectuar para a súa análise as autoridades sanitarias cada ano se redimensionarán sobre a base do número fabricantes, almacenistas, establecementos comerciantes polo miúdo e de hostalería existentes nos seus respectivos territorios.
 
13. As autoridades sanitarias, agroalimentarias e de protección ao consumidor publicarán nas súas páxinas web todas as súas resolucións sancionadoras.
 
14. O rexistro sanitario conterá información sobre a categoría da empresa en función do risco e sobre as inspeccións e controis realizados, coas súas datas, resultados e medidas adoptadas.
 
15. Revisaranse os protocolos de control epidemiolóxico e a súa aplicación para garantir a seguridade alimentaria.