Urxen verdadeiras políticas que protexan ás persoas en desemprego, a derrogación da reforma laboral e potenciar as políticas activas de emprego dende o eido público

O paro volve a subir en xaneiro, o que reflicte a estacionalidade do emprego en Galicia e a debilidade do mercado laboral
Publicado por o día 04/02/2019 na sección de Emprego,Sindicatos,UGT

Urxen verdadeiras políticas que protexan ás persoas en desemprego, a derrogación da reforma laboral e potenciar as políticas activas de emprego dende o eido público
Os datos referidos ao paro rexistrado no mes de xaneiro amosan un aumento do desemprego; unha baixada de afiliacións á Seguridade Social; que as mulleres e os máis mozos seguen a ser os máis prexudicados en termos de desemprego; que o sector servizos acarrea en termos absolutos o incremento do paro, o que amosa a estacionalidade do mercado laboral galego; que a contratación indefinida non chega ao 10%; e que a cobertura por desemprego continúa baixo mínimos. Estas son as grandes eivas do mercado laboral galego, que se resumen en precariedade tanto do emprego como do desemprego, estacionalidade e brecha por razón de xénero.
Para UGT-Galicia, isto obriga a que os gobernos, tanto o galego como o central, adopten medidas xa. Primeiro, urxe a restitución dos dereitos dos traballadores coa derrogación da reforma laboral do ano 2012, que só conseguiu precarizar as condicións laborais e empobrecer cada vez máis á poboación deste país.
Ademais, resulta imprescindible potenciar as políticas activas de emprego dende o eido público, atendendo con maior urxencia ás persoas con maiores dificultades para acceder a un emprego de calidade, como son as persoas con discapacidade, os maiores de 55 anos, os mozos e as mulleres.
A precariedade no desemprego, coas baixas taxas de cobertura que se rexistran e a extensión do paro de longa duración, obrigan a poñer en marcha verdadeiras políticas de emprego que protexan ás persoas en desemprego vía prestacións, combinando axudas con medidas activas de emprego, de orientación, formación e inserción.
Así, os datos do paro rexistrado en Galicia amosan un incremento do mesmo no mes de xaneiro de 3,25 puntos (2,61 no resto do Estado). Comeza o ano con 174.800 persoas no paro, 5.505 máis que no mes anterior. Interanualmente o paro baixou nun 7,9%.
En relación á afiliación á Seguridade Social, tras sete meses con máis dun millón de cotizantes, o que amosaba unha certa sinal de recuperación do mercado laboral, volve a baixarse do millón de afiliados, concretamente, en xaneiro rexistráronse 992.370.
Por sexos, as mulleres seguen a ser as máis prexudicadas, ocupando o 57% do total do desemprego. 75.186 homes no paro, fronte a 99.614 mulleres. No mes o paro aumentou entre os homes nun 2,5% e un 3,9% no caso das mulleres.
Os máis mozos tamén son os máis prexudicados. Entre os menores de 25 anos o paro medrou en 4,8 puntos, por enriba do resto de idades.
EN TERMOS ABSOLUTOS, A TOTALIDADE DO DESEMPREGO DÁSE NO SECTOR SERVIZOS. ISTO INCIDE NA DEBILDIADE E ESTACIONALIDADE DO MERCADO LABORAL GALEGO 
A análise por sectores de actividade reflicte que o paro medra con maior contundencia no sector servizos, nun 4,9%. De feito, en termos absolutos a totalidade do incremento do paro dáse nos servizos, 5.537 persoas máis. Isto fai fincapé na debilidade e estacionalidade do mercado laboral galego que se sustenta no sector servizos. O paro tamén medrou no primario, nun 1,2%; mantense na construción e medra moi levemente na industria, o 0,1%.
En relación a hai un ano o descenso é acusado no conxunto de actividades, con porcentaxes moi elevadas na construción, o 18,2% de baixada; na industria, o 8,9%; e no colectivo de sen emprego anterior, onde baixa o 8,8%. Tamén diminúe, pero con menor intensidade, no sector servizos, o 6,3% e o 6,2% no primario.
En xaneiro fixéronse 82.401 contratos, unha cifra moi elevada para o mercado laboral galego que reflicte a alta rotación que se rexistra nesta Comunidade, o que esconde detrás unha alta precariedade na contratación. Ademais, a contratación indefinida tan só representa o 9,95% do total.
A precariedade tamén chega ao desemprego, cunha taxa de cobertura do 57,4%, fronte ao 60,4% estatal. Quedando fóra do sistema 80.212 persoas, tanto tendo en contra aos que teñen dereito a prestación como os que non o xeraron previamente. Pero é que dos que teñen cobertura, un total de 89.083, tan só o 47,5% acceden a unha prestación de carácter contributivo. No resto dos casos son asistenciais, co que supón isto en materia de contías e, polo tanto, máis precariedade.