WWF pide aos cidadáns que voten pola Natureza

Publicado por o día 04/11/2019 na sección de Medio Ambiente,Social,WWF

WWF pide aos cidadáns que voten pola Natureza

É evidente que vivimos unha emerxencia ambiental. E España está a sufrir tamén as consecuencias: cambio climático, contaminación, perda de biodiversidade e destrución dos ecosistemas, que están a poñer en perigo a nosa economía, a nosa natureza, a saúde e a seguridade dos cidadáns.

A sociedade está a reclamar un cambio no noso sistema económico e un novo modelo de desenvolvemento que respecte á natureza e as persoas. E aínda que é evidente que a transición ecolóxica está en marcha, para WWF as decisións políticas dos próximos anos son claves e condicionarán a nosa capacidade de reverter a actual degradación da natureza.

Por iso, é necesario que se desenvolva un nova política que revolucione a nosa relación coa natureza e se base no uso sustentable dos recursos, a conservación das especies e espazos, a restauración ecolóxica, a transición enerxética, a xustiza climática, a produción e consumo de alimentos saudables en ecosistemas conservados para xente sa, a fiscalidade ambiental ou a loita contra o despoboamento do medio rural.

Para as próximas eleccións do 10 de novembro, WWF reclama aos diferentes partidos políticos un compromiso real co medio ambiente, que quede recollido na Estratexia de Desenvolvemento Sustentable que España debe elaborar para cumprir coa Axenda 2030. E resume en 15 puntos os temas máis urxentes a abordar que deben incluírse no Novo Acordo para a Natureza e as Persoas.

Salvar a nosa biodiversidade
Aprobando e poñendo en marcha un novo Plan Estratéxico do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, que vincule ás diferentes políticas sectoriais do país (auga, agricultura, transportes, enerxía, emprego, etc.), que estableza obxectivos claros e medibles de restauración de hábitats, recuperación de especies en perigo e redución de ameazas (velenos, tendidos eléctricos, infraestruturas, contaminación, uso de praguicidas, especies invasoras, prácticas de explotación e intensificación insustentable); creando unha administración forte e capacitada; e multiplicando a dotación ao Fondo para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade, para que conte dunha vez con suficientes recursos para cumprir estes obxectivos.
 
Restaurar e reconectar a natureza
Impulsando unha Estratexia Ibérica para a prevención de incendios forestais, que inclúa unhas directrices e criterios homoxéneos e coherentes para definir as Zonas de Alto Risco de Incendio (TSAR); e aprobando a Estratexia Estatal de Infraestrutura Verde e de Conectividade e Restauración Ecolóxicas (IVCRE), para promover a restauración de ecosistemas vitais como bosques e zonas incendiadas, ríos e chairas de inundación, marismas e humidais ou sistemas dunares.
 
Coidar a auga e os ríos
Reformando a Lei de Augas ( RDL 1/2001) e as normas que derivan desta para mellorar a trasposición e conseguir a aplicación efectiva da Directiva Marco da auga, asegurando a recuperación de custos da auga para incentivar o uso racional dos recursos hídricos e revisar cóntalas da auga e os dereitos de uso para axustalos á dispoñibilidade para os ecosistemas acuáticos nun escenario de cambio climático.
 
Protexer o mar
mar Ampliando a protección efectiva e a xestión participada das áreas mariñas protexidas ata o 30% da superficie mariña española en 2030 (20% en 2025) e prohibindo as exploracións e perforacións petroleiras e gasísticas no medio mariño.
 
Recuperar a pesca e aos pescadores
Apoiando as pesqueiras sustentables, para que as pesqueiras de pequena escala cumpran cos estándares do Marine Stewardship Council (MSC) e conten con sistemas de gobernanza participativa; e para que o 100% das pesqueiras suxeitas a cota ou xestionadas por esforzo definan de forma transparente e obxectiva os criterios da súa repartición e aplíquenos.
 
Liderar a loita contra o cambio climático
Aprobando unha lei de Cambio Climático e Transición Enerxética que sitúe as emisións de España en 2030 na traxectoria indicada polo Informe do IPCC para non superar o aumento de temperatura global por encima de 1,5º C, o que supón reducir as emisións do noso país á metade respecto a as existentes en 1990.
 
Converter España no país das enerxías renovables
Establecendo un marco lexislativo estable que facilite o despregamento de enerxías renovables e sustentables garantindo que non impacten na natureza nin na funcionalidade dos ecosistemas, establecendo criterios estritos para a localización no medio terrestre e mariño, para chegar ao 100% de enerxía primaria renovable en 2050.
 
Iniciar unha nova revolución agraria, verde e xusta.
Defendendo unha nova Política Agraria, Alimentaria e Rural Común para lograr a necesaria transición agroecológica cara a sistemas alimentarios sustentables, que destine polo menos un 50% dos fondos a obxectivos ambientais e priorice o apoio a explotacións en Natura 2000, sistemas de alto valor natural (previa identificación e caracterización dos mesmos) e a aquelas en produción ecolóxica; e a través dunha condicionalidad reforzada en materia de saúde e dereitos dos traballadores, medio ambiente e benestar animal.
 
Revivir o mundo rural
Reactivando e actualizando a Lei 45/2007 de desenvolvemento sustentable do medio rural, mediante dotación orzamentaria adecuada e o apoio ás boas prácticas que xeran sistemas agrarios e forestais na Rede Natura 2000 e outros de alto valor natural (gandería extensiva, secaños con rotación e outras boas prácticas…); e asegurando a substitución xeracional e a incorporación de mulleres e novas, mediante o acceso á terra –bancos de terra- e contratos territoriais por explotación. Así axudamos a revitalizar a vida nos nosos pobos, apoiando modelos sustentables que permitan loitar contra a España baleirada.
 
Cambiar a dieta
Promovendo a dieta sustentable, incluíndo unha aposta forte pola diminución da inxesta de proteína animal (comer menos carne e que proceda de gandería extensiva), alimentos de km 0 e o freo ao malgasto de alimentos -redución dun 5% anual en todas as fases da cadea de subministración-.
 
Asegurar a participación real e efectiva
Establecendo un novo modelo de gobernanza ambiental cunha verdadeira participación da sociedade civil, en todas aquelas leis, estratexias e accións que se poñan en marcha, como o marco estratéxico da PAC ou a normativa de cambio climático. E que axude a promover a coxestión pesqueira, que asegure que o estado ambiental de ríos, humidais e acuíferos non queda subordinado aos usos agrícolas e enerxéticos, que asegure o peche dos pozos ilegais.
 
Crear un marco fiscal pensando na natureza
Incrementando a fiscalidade ambiental baixo os principios de “quen contamina, paga” e “quen protexe e conserva, desgrava”. Establecer un sistema que sirva de cambio de actitudes cara ao coidado e respecto pola natureza, disuadir de actividades ou prácticas negativas, mediante a modificación ou a creación de novos gravames ou deducións.
 
Asegurar o fin aos subsidios perversos
Eliminando os subsidios perversos que deterioran un ben común, a natureza, en beneficio privado: non aprobar o incremento de potencia nos barcos pesqueiros; substituír o actual pago básico da PAC segundo dereitos históricos por un novo sistema que asegure a renda nas explotacións de maior valor socio-ambiental; retirar as axudas a regadíos insustentables ou a producións gandeiras intensivas.
 
Plásticos e economía circular
Eliminando os plásticos dun só uso e reducindo drasticamente os envases de plástico. Establecer un modelo de economía circular baseado en reducir, reutilizar e reciclar, no que se eliminen os residuos promovendo a durabilidade dos materiais, a reutilización dos mesmos e a reciclaxe.
 
Axenda 2030, un país responsable coa natureza e as persoas
Elaborando unha Estratexia de Desenvolvemento Sustentable 2020-2030 que recolla unha visión compartida coa cidadanía, a empresa, a academia, a sociedade civil e a administración baixo os principios de respectar os límites da natureza e non deixar a ninguén atrás. Que poña o foco nos problemas máis perentorios que ten a sociedade española: a insostenibilidad ambiental e a pobreza e desigualdade social.