Denuncian na Fiscalía as seudoterapias homófobas do Bispado de Alcalá de Henares

Pide que investigue a posible existencia de delitos de odio e intrusismo profesional.
FACUA-Consumidores en Acción denunciou ante a Fiscalía Provincial de Madrid as seudoterapias homófobas vinculadas ao Bispado de Alcalá de Henares, ao considerar que con elas poderíase estar a incorrer en delitos de odio e instrusismo profesional (ver denuncia).
 
A asociación pediu á Fiscalía que se investigue a actividade seudocientífica levada a cabo pola Diocese de Alcalá de Henares -destapada esta semana por eldiario.es– e “por cantas persoas xurídicas e persoas físicas puidesen participar dalgunha forma no desenvolvemento destas ‘formacións curativas/ correctivas da homosexualidade'”.
 
Dado que nestes cursos ou seudoterapias vén tratando a homosexualidade “como un problema que debe superar o individuo e mesmo como unha enfermidade”, as persoas que fosen obxecto delas recibirían “unha formación de carácter homófobo, con todo o risco que isto puido supoñer para a súa persoa, tanto no que respecta á súa saúde psico-sexual, como no que se refire a poder ser vítima de condutas discriminatorias e de odio”, sinala FACUA na súa denuncia.
 

Posible delito de odio

 
Así, a asociación expón que con estas prácticas podería estar a se incorrer nun delito de odio, conforme ao establecido no artigo 510 de Código penal. Concretamente, entende que tería encaixe na definición que dá o seu apartado 1. b: “quen produza, elaboren, posúan coa finalidade de distribuír, faciliten a terceiras persoas o acceso, distribúan, difundan ou vendan escritos ou calquera outra clase de material ou soportes que polo seu contido sexan idóneos para fomentar, promover, ou incitar directa ou indirectamente ao odio, hostilidade, discriminación ou violencia contra un grupo, unha parte do mesmo, ou contra unha persoa determinada por razón da súa pertenza a aquel, por motivos racistas, antisemitas ou outros referentes á ideoloxía, relixión ou crenzas, situación familiar, a pertenza dos seus membros a unha etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional, o seu sexo, orientación ou identidade sexual, por razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade”.
 
O artigo 510 do Código penal establece que quen incorra neste tipo de delitos “serán castigados cunha pena de prisión dun a catro anos e multa de seis a doce meses”. o apartado 5 de leste mesmo artigo contempla que “en todos os casos, impoñerase ademais a pena de inhabilitación especial para profesión ou oficio educativos, no ámbito docente, deportivo e de tempo libre, por un tempo superior entre tres e dez anos ao da duración da pena de privación de liberdade imposta no seu caso na sentenza, atendendo proporcionalmente á gravidade do delito, o número dos labores e ás circunstancias que concorran no delincuente”.
 
Se é unha persoa xurídica a que incorreu nun delito de odio, o artigo 510 bis do Código penal expón que “se lle impoñerá a pena de multa de dúas a cinco anos”.
 

Intrusismo profesional

 
Así mesmo, FACUA entende que os feitos poderían ser constitutivos ademais dun delito de intrusismo profesional, de conformidade ao establecido no artigo 403 do Código penal. Neste sentido, sinala que as reportaxes publicadas por eldiario.es expoñen como os usuarios destes cursos acudían aos mesmos en calidade de “supostos pacientes” e que os “profesionais” que impartían estas formacións facían funcións de teóricos ” psicoterapeutas” que trataban unha suposta “doenza mental”.
 
O citado artigo establece que “o que exercer actos propios dunha profesión sen posuír o correspondente título académico expedido ou recoñecido en España de acordo coa lexislación vixente, incorrerá na pena de multa de doce a vinte e catro meses. Se a actividade profesional desenvolta esixir un título oficial que acredite a capacitación necesaria e habilite legalmente para o seu exercicio, e non se estiver en posesión do devandito título, impoñerase a pena de multa de seis a doce meses”. Así mesmo, sinala que “se impoñerá unha pena de prisión de seis meses a dous anos” se “o culpable, ademais, atribuísese publicamente a calidade de profesional amparada polo título referido” ou se “exercer os actos aos que se refire o apartado anterior nun local ou establecemento aberto ao público no que se anunciar a prestación de servizos propios daquela profesión”.
 
A asociación indica que os feitos relatados resultan especialmente graves dado que “parte dos consumidores afectados eran menores de idade, pois estes cursos podían incidir directamente en aspectos tan delicados nestas idades como son o desenvolvemento psico-sexual da persoa”.
 

Denuncia ante a Comunidad de Madrid

 
O pasado martes, despois de que eldiario.es dese a coñecer a existencia dos cursos para curar a homosexualidade, FACUA presentou unha denuncia contra a Diocese de Alcalá de Henares ante a Consellería de Políticas Sociais e Familia da Comunidad de Madrid por vulnerar a Lei de Protección Integral contra a LGTBifobia.
 
As seudoterapias impártense no Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servizo que pertence á diocese de Alcalá e que está dentro do mesmo complexo relixioso. Na súa denuncia, FACUA advirte de que este tipo de sesións representan unha infracción moi grave da Lei 3/2016, do 22 de xullo, de Protección Integral contra a LGTBifobia e a Discriminación por Razón de Orientación e Identidade Sexual na Comunidad de Madrid.
 
No seu artigo 70.4. c, a citada Lei recolle como infracción moi grave “a promoción e realización de terapias de aversión ou conversión coa finalidade de modificar a orientación sexual ou identidade de xénero dunha persoa”. “Para a comisión desta infracción”, continúa o texto, “será irrelevante o consentimento prestado pola persoa sometida a tales terapias”.
 
As infraccións moi graves da lei contra a LGTBifobia poden carrexar multas de entre 20.001 e 45.000 euros e comportar, entre outras sancións accesorias, a “prohibición de acceder a calquera tipo de axuda pública da Comunidad de Madrid por un período de ata tres anos”.

Noticias de última hora en Vigo. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde los sucesos más relevantes hasta artículos de opinión y de interés.

SIGUENOS EN TELEGRAM