Cultura convoca as axudas ao financiamento de actuacións arqueolóxicas promovidas por particulares

Os interesados dispoñen dun mes de prazo para formalizar as solicitudes, que deberán tramitarse preferiblemente por vía electrónica
Publicado por o día 29/03/2018 na sección de Cultura

Cultura convoca as axudas ao financiamento de actuacións arqueolóxicas promovidas por particulares

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar un ano máis as axudas para o financiamento de intervencións arqueolóxicas promovidas por particulares, dotadas cunha contía de 50.000 euros.

Estas axudas, que poden consultarse no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180323/AnuncioG0164-140318-0006_gl.html ), están destinadas aos promotores particulares -ben sexan persoas físicas ou xurídicas- que realicen obras que afecten a un conxunto histórico, zona arqueolóxica ou xacementos catalogados ou inventariados. É requisito indispensable que a Consellería ou a figura de planeamento vixente determine a necesidade de realizar ditas intervencións, e que os controis arqueolóxicos estean debidamente autorizados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Trátase dunha convocatoria en concorrencia non competitiva, é dicir, que serán admitidas todas as solicitudes que cumpran cos requisitos esixidos ata esgotar o crédito existente. Entre eles, as actuacións deben ser conformes aos proxectos arqueolóxicos presentados; deben estar autorizadas e realizadas desde o ano 2014 en diante e teñen que estar xa finalizadas. Ademais, é necesario acreditar a presentación e entrega dos correspondentes informes valorativos ou das memorias técnicas, entre outros.

Non obstante quedan excluídas desta orde de subvencións as actividades derivadas das medidas protectoras e correctoras establecidas nos estudios ambientais ou nas declaracións ambientais; as intervencións arqueolóxicas derivadas de obras que foron obxecto de sanción en materia de patrimonio cultural; e aquelas actuacións que xa foron indemnizadas pola Consellería a raíz dunha sentenza xudicial, ou ben xa foron subvencionadas en anteriores convocatorias, así como as executadas en bens inmobles da igrexa católica.

As solicitudes poden presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es . A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. O prazo de presentación é dun mes a contar desde o día seguinte á publicación da orde no DOG, é dicir, rematará o 24 de abril.