Dende mañá poderán presentarse só por vía electrónica as solicitudes para os alleamentos de madeira nos montes xestionados pola Xunta

O DOG publica hoxe a orde que regula esta tramitación electrónica que ten por obxectivo facilitar a xestión da venda de madeira
Publicado por o día 02/03/2020 na sección de Medio Ambiente,Xunta de Galicia

Dende mañá poderán presentarse só por vía electrónica as solicitudes para os alleamentos de madeira nos montes xestionados pola Xunta

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural que regula a tramitación electrónica dos alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo é axilizar os trámites administrativos para facilitar a xestión da venda de madeira.

Así, as solicitudes de participación nos alleamentos de madeira presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta. No proceso poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

Seguidamente, para efectuar a oferta económica para a retirada da madeira deberase utilizar o modelo tipo correspondente por cada lote obxecto de alleamento. Neste caso, as solicitudes dirixiranse á Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural da provincia onde teña lugar o alleamento.

Se algunha das persoas interesadas presenta a solicitude de participación de xeito presencial, requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

O obxectivo de instar aos interesados a presentar as súas solicitudes de participación nos alleamentos exclusivamente por medios electrónicos é axilizar o groso da tramitación precisa para facilitar o proceso de venda da madeira nos montes galegos xestionados pola Xunta.