A UVigo agarda a finais de xuño e principios de xullo acadar unha reincorporación maioritaria do seu persoal

A volta á actividade continuará ata o 30 de xuño, aínda que se prevé manter o traballo remoto
Publicado por o día 14/05/2020 na sección de Galicia,Universidade de Vigo,Vigo

Unha vez que o Goberno publicou o pasado 28 de abril o Plan para la transición hacia una nueva normalidad, na Universidade de Vigo comezou o proceso de elaboración dun protocolo que establecese o retorno á actividade presencial, así como medidas de prevención asociadas fronte á COVID-19. Coa participación das vicerreitorías de Planificación e Sostibilidade, Investigación, Ordenación Académica e Profesorado e a Xerencia, elaborouse un borrador que lle foi trasladado ao Comité de Seguridade e Saúde do Traballo e negociouse cos representantes do persoal PAS e PD. “Debe destacarse o nivel de implicación e vontade de colaboración amosado en todo momento polos órganos de representación , permitindo acadar acordos con facilidade, aspecto que valora especialmente a institución ao contar co apoio e refrendo dos órganos de representación do persoal”, explica Raquel Souto, xerenta a Uvigo.

O protocolo, publicado nas últimas horas como resolución reitoral, contempla tres fases no proceso de retorno á actividade presencial: uha primeira, subdividida a súa vez en dous períodos, un organizativo do 11 ao 17 de maio e outro de implantación, entre o 18 e o 31 de maio; unha segunda fase que abrangue do 1 ao 14  de xuño e unha terceira, do 15 ao 30 de xuño. O texto, no que se fai referencia expresa ás persoas pertencentes a grupos vulnerables para a COVID-19 (diabetes, enfermidade cardiovascular e pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo, embarazo e maiores de 60 anos), asi como a persoas con cargas familiares (menores e 12 anos e maiores dependentes), tamén detalla as medidas preventivas a implementar en canto á organización do traballo, acceso e mobilidade, reunións; medidas de atención ao público e preventivas colectivas e zonas comúns, así como aspectos relacionados coa docencia, a realización de exames e I+D. “As expectativas son positivas, e esperamos a finais do mes de xuño e principios de xullo a reincorporación do persoal poida ser maioritaria, comezando unha situación de nova normalidade. Non obstante, a prioridade é a saúde dos traballadores e estaremos moi atentos ás indicacións que nos fagan chegar as autoridades competentes”, sinala Raquel Souto, que lembra que en todas as fases de reincorporación ao traballo a apertura dos centros será de 9.00 a 19.00 horas.

Fase organizativa e fase de implantación

A preparación do inicio do proceso de retorno á actividade presencial estase a desenvolver ao longo desta semana en dúas frontes: dunha banda, as persoas responsables dos servizos e unidades comunican as súas previsións e necesidades para a paulatina reincorporación ao traballo presencial, “dando prioridade ás posibilidades de continuidade do réxime de traballo en remoto”, explica a xerenta. E doutra banda, procédese ao reparto de material de protección e seguridade para minimizar riscos nos centros, coa finalidade de ter todo preparado para o vindeiro día 18.

E é que do próximo luns e ata o vindeiro 31 de maio desenvolverase a fase de implantación na que comezará a prestar servizo de xeito presencial o persoal considerado necesario para a posta en marcha do funcionamento dos centros; persoal que ocupe postos de decano, xefe de servizo, administrador, director ou responsables das unidades ou centros correspondentes e o persoal que os seus responsables consideren indispensable para o funcionamento do servizo ou unidade, compatibilizando o réxime de traballo presencial co non presencial, así como o persoal cuxas funcións non poidan ser prestadas de xeito non presencial. “Nestes intres non hai unha previsión exacta do número de persoas que poden incorporarse a partir do luns, pero necesariamente acudirá persoal das conserxerías dos centros para a súa apertura”, sinala Souto, que no caso dos centros alude á variada casuística, desde servizos que se poden manter todo o mes de maio traballando de xeito non presencial, ata outros que precisan ir incorporando progresivamente persoal.

Así, a estimación previsible na primeira fase, segundo apunta Souto, é que se incorpore arredor dun 20% do persoal, dependendo do servizo e dos espazos cos que conten, tendo en conta ademais a flexibilidade permitida en canto á  reincorporación, con posibilidades de mudar quendas, alternar por días ou semanas o persoal para traballo presencial, e outras facilidades. “En todo caso o retorno supeditarase ao cumprimento estrito das medidas de seguridade establecidas: distancia social de dous metros, utilización de dispositivos de protección, etc…”.

Segunda e terceira fase e persoas de grupos vulnerables á COVID-19 e con cargas familiares

Entre o 1 de xuño e o 14 de xuño desenvolverase a fase dúas na que se reincorporará o persoal que teña posto de traballo nun espazo exclusivo ou que traballen en oficinas que garantan unha distancia de dous metros de separación entre o persoal, mentres que, no caso de postos que non garantan esta distancia, prestarán servizo alternando réxime presencial e non presencial, establecéndose quendas rotatorias. E entre o 15 e o 30 de xuño, na terceira fase, reincorporaríase o persoal cuxos postos incumprían a separación de dous metros entre eles, logo de realizar os axustes ou obras necesarias para garantir a distancia mínima de seguridade. “Todo este proceso estará obviamente condicionado á evolución da pandemia é á regulación que poidan establecer as autoridades competentes”, explica a xerenta, que insiste, en que sen obviar as medidas que se poidan adoptar a nivel autonómico ou estatal, no relativo ao alumnado non está contemplado de momento o seu regreso ás aulas.

O protocolo contempla así mesmo, que o persoal que pertenza aos colectivos definidos polo Ministerio de Sanidad como vulnerables á COVID-19 (diabetes, enfermidade cardiovascular e pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo, embarazo e maiores de 60 anos), así como a persoas con menores de 12 anos e maiores dependentes ao seu cargo e afectados polo peche de centros educativos ou de maiores, e que non sexa compatible a súa situación con medidas especiais de flexibilidade da xornada laboral, poderán seguir desenvolvendo a súas tarefas en réxime non presencial. “En principio serían estes dous colectivos os que se reincorporarían en última instancia, sen prexuízo de necesidades concretas de servizos ou unidades en base a súa dimensión e tarefas a desenvolver. Destacar que respecto dos grupos vulnerables, o protocolo establece unha sistemática de actuación, con comunicación ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, para que este realice a valoración oportuna acerca das condicións de medidas a adoptar no caso de que deban incorporarse á prestación de servizo presencial”, detalla Raquel Souto.

Medidas de prevención asociadas fronte á COVID-19

O protocolo contempla ademais medidas preventivas a implementar en canto á organización do traballo, acceso e mobilidade, reunións; medidas de atención ao público e preventivas colectivas e zonas comúns, así como aspectos relacionados coa docencia, realización de exames e I+D. Neste sentido, recóllese por exemplo a posibilidade de redefinir tarefas co obxectivo de poder realizar o traballo telemáticamente; redución do traballo simultáneo nas zonas comúns; modificación da organización a circulación de persoas en zonas comúns ou mesmo estudar o emprego de cámaras térmicas ou medidores de temperatura sen contacto no acceso aos centros onde haxa grandas concentracións nas entradas e saídas. Prohíbense ademais, ata nova instrución, as visitas aos centros. Pola súa banda, no caso dos espazos de atención ao público, utilizarase un sistema de portelo, establecéndose o sistema necesario para garantir a separación física mínima de dous metros .

Por último, en relación coa docencia, realización de posibles exames e I+D, o protocolo establece a maximización do uso do ensino virtual, tutoriais en vídeo e o emprego de simuladores e cara á realización de posibles exames sinala que se “farán os estudos pertinentes para o caso de que se decida facer algún exame presencial na convocatoria de segunda oportunidade. A decisión de facer algún exame en xullo está pendente dunha resolución reitoral que se ditará a finais de maio, na que se indicará si se dan as condicións oportunas para facer algunha proba presencial e, nese caso, será o Consello de Goberno o que aprobe a relación de exames que serán presenciais”, explica Raquel Souto, que en relación cao realización das probas da ABAU, lembra que a organización compete á CIUG e, “ata onde sabemos, aínda non teñen decidido como se fará a proba. No que respecta á Universidade, o único do que temos constancia é dunha solicitude de información de aulas dispoñibles nos días previstos, xa que a realización en dependencias da universidade é unha das opcións que aínda está aberta”, detalla.