Convocatoria e bases para prover por concurso-oposición 1 praza condutor con carácter interino MIBM

Publicado por o día 22/01/2020 na sección de Galicia,A Guarda

Convocatoria e bases para prover por concurso-oposición 1 praza condutor con carácter interino MIBM

A Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño convoca a provisión dunha (1) praza condutor persoal laboral temporal para cubrir a baixa por enfermidade do actual titular.

1ª.- OBXECTO DA CONVOCATORIA E CARACTERÍSTICAS DA PRAZA

a) É obxecto da presente convocatoria a provisión dunha (1) praza condutor persoal laboral temporal para cubrir a baixa por enfermidade do actual titular e aquelas outras que na plantilla de condutores da MIBM poidan ter lugar.

b) A praza configúrase como persoal temporal para substitución da baixa dos titulares das prazas.

c) As características do posto son:

Clase: persoal laboral temporal interino.

Nivel de titulación mínimo esixido: Graduado escolar , ESO o equivalente.

Grupo: D

Nivel: 14

Xornada: A tempo completo.

Retribucións: As que figuran no orzamento da Mancomunidade do Baixo Miño.

Funcións:

Entre as funcións a desenvolver están a condución de vehículos e maquinaria da MIBM que a continuación se citan, e realizar o mantemento mecánico básico e conservación dos vehículos, así como na condución de maquinaria pesada que a MIBM estime oportuna, como camións, tractores con apeiros axustados, etc.

En todo caso serán obrigas do condutor a condución da seguinte maquinaria de titularidade da MIBM:

.-pala retrocargadora.

.-camión basculante.

.-pala motoniveladora .

2ª.- CONDICIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES:

a) Ser español/a ou nacional dalgún estado membro da UE, de conformidade co previsto no artigo 1 da Lei 17/1993, de 23 de decembro.

b) Ter cumpridos 18 anos de idade.

c) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, E.S.O. o equivalente, tendo que presentar fotocopia acreditativa do mesmo.

d) Estar en posesión del permiso de conducir Tipo C

e) Estar en posesión del Certificado de Aptitude Profesional (CAP) en vigor a dia de la fecha debendo aportar una fotocopia del mesmo.

f) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida ou menoscabe o exercicio das súas funcións. A persoa seleccionada terá que presentar antes da sinatura do correspondente contrato e no prazo de dous días dende a proposta do Tribunal o correspondente certificado médico.

g) Non estar separado/a mediante expediente disciplinario do servizo do Estado, comunidade autónoma ou administración local, nin atoparse inhabilitado/a para o desempeño de funcións públicas.

h ) Non incorrer en causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente.

I) Estar en posesión do título da lingua galega nivel perfeccionamento, ou CELGA 4 ou dos estudos equivalentes homologados polo órgano competente en materia de política lingüística.

Os/as aspirantes que non estean en posesión da devandita titulación deberán realizar unha proba sobre o coñecemento da lingua galega.

Os extremos contidos nos apartados a) e b) acreditaranse con fotocopia compulsada do documento nacional de identidade; os do apartado c) d) e) I) con fotocopia compulsada do título legalmente expedido ou certificación acreditativa; o do apartado f) a través de certificado médico oficial (só para a persoa seleccionada), sen prexuízo de superar o oportuno recoñecemento médico; os do apartados g) h) mediante declaración xurada ao efecto.

Máis información e bases completas na web municipal do Concello da Guarda www.aguarda.es

pdf