Desaconsellan a adquisición de vivendas sobre plano

Segundo comprobou OCU, en moitos casos é posible atopar vivendas similares usadas na mesma zona por un prezo inferior (entre o -5% e o -30%) ás que se ofertan sobre plano
Publicado por o día 30/09/2019 na sección de Social,OCU

Desaconsellan a adquisición de vivendas sobre plano

Con carácter xeral, a Organización de Consumidores e Usuarios non recomenda a compra de vivenda sobre plano, desaconsellándoa especialmente cando non existe licenza de obras, hai falta de transparencia nos compromisos ou os contratos conteñen cláusulas abusivas.

OCU advirte dos riscos que conleva este tipo de compra e recomenda aos usuarios buscar unha vivenda similar xa construída que sexa posible visitar. A Organización advirte, ademais, que en moitas ocasións estas vivendas usadas teñen mesmo un prezo inferior ás que se ofertan sobre plano.

En principio, a vivenda nova adoita responder a criterios construtivos modernos, con estándares de materiais e instalacións acordes ao Código Técnico da Edificación, mellor illamento e eficiencia enerxética. Ademais, evitan as reformas dunha vivenda usada e moitas novas promocións inclúen garaxe, rocho e servizos como piscina ou instalacións deportivas. A isto engádese que permiten un pago graduado, o que adoita resultar atractivo para o comprador.

Con todo, a Organización de Consumidores advirte que as vivendas sobre plano tamén contan con numerosos inconvenientes que se deben ter en conta, especialmente polos riscos que conlevan. Estes riscos están relacionados sobre todo con incumprimentos, atrasos (que non chegue a construírse ou non responda ao pactado, co risco para o comprador de perder as cantidades anticipadas), e con posibles dificultades económicas (non poder acceder á hipoteca chegado o momento, prohibición de vender a vivenda a un terceiro ata a firma da escritura ou unha posible caída do mercado que converta a compra en antieconómica).

De feito, OCU lembra como a anterior crise económica xerou problemas a compradores que viron crebar a promotora da súa vivenda e perderon a súa casa e o seu diñeiro ou, no mellor dos casos, sufriron atrasos de varios anos. Os xuíces defenderon a eses consumidores ao declarar abusivas diversas cláusulas habituais nos contratos de compra e ao establecer as responsabilidade das entidades financeiras que recibiran os anticipos, permitindo que anos despois moitos afectados recuperasen as sumas adiantadas.

A Organización de Consumidores visitou 11 promocións de vivenda sobre plano en comercialización. Delas, só 5 contaban xa con licenza de obras, mentres que outras 6 esperaban a aprobación dun documento municipal ou aínda non eran propietarias de terreo. OCU puido ademais comprobar que preto desas vivendas existen outras similares usadas por un prezo inferior (entre o -5% e o -30%).

OCU destaca tamén que o risco e a incerteza aumentan no caso das vivendas sobre plano en réxime de cooperativa, especialmente en canto aos prazos, planos, materiais e custo final, que adoita verse incrementado. OCU lembra ademais que o réxime de cooperativa esixe ao comprador ter máis aforro dispoñible, xa que se adianta máis diñeiro ao comezo (algunhas solicitan máis de 100.000 €).

Ante esta situación, a Organización de Consumidores ofrece unha serie de recomendacións a aqueles usuarios que finalmente decidan optar pola compra dunha vivenda sobre plano:

 
Pedir e revisar os contratos: a falta de transparencia ou a presenza de cláusulas abusivas debería desaconsellar a compra.
Reunir a maior información posible antes de pagar o sinal, xa que non é fácil recuperala: especificacións da vivenda, prezo, pagos, prazo, documentos.
O prazo de entrega da vivenda debe estar ben definido e non se deben aceptar as cláusulas de exoneración de responsabilidade por atrasos “alleos á promotora”.
Revisar as consecuencias previstas para un incumprimento, que a miúdo non son recíprocas e, se incumpre o comprador, pode perder todo ou unha gran parte do adiantado.
Conservar toda a documentación recibida sobre a promoción, incluídos os folletos: teñen valor contractual e serven para reclamar no caso de que o resultado final difira do anunciado.
Facer todos os pagos na conta indicada polo promotor, deixando constancia e esixir o certificado individual de seguro ou aval das sumas avanzadas.
A entrega da vivenda debe facerse unha vez obtido o certificado final de obra e a licenza de primeira ocupación. Antes diso, a promotora non pode obrigar ao comprador para asinar a escritura.
Revisar todo no momento da entrega, aínda que os prazos legais de garantía son dun ano para defectos de acabado, tres anos para os de habitabilidade e dez anos para defectos estruturais.
Ante un atraso constatado, actuar con dilixencia. En caso de resolución da compravenda, o prazo é de dous anos para reclamar a devolución das sumas anticipadas.